Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > REACH > REACH aktuálně

REACH aktuálně

Společná kampaň s evropskými odborovými svazy k registrační lhůtě REACH 2013

Na osmém semináři o Ochraně pracovníků a chemikáliích, který se konal v Bruselu 26. a 27. června 2012, zahájili evropská konfederace odborových svazů (ETUC) a evropský odborový svaz IndustriAll společnou kampaň s ECHA a evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).

Datum vydání: 4.7.2012


Prezentace a záznamy ze sedmého setkání zúčastněných stran pořádaného agenturou ECHA jsou nyní k dispozici

Odborníci z chemického průmyslu a zúčastněné strany z celého světa se společně shromáždili v Helsinkách dne 23.5.2012 na sedmém setkání zúčastněných stran pořádaném agenturou ECHA. Akce se zúčastnilo přes 300 účastníků a přes 350 pozorovatelů prostřednictvím internetového vysílání. Prezentace a záznamy této akce jsou nyní k dispozici na webových stránkách agentury ECHA.

Další informace
Tisková zpráva
Prezentace a záznamy

Datum vydání: 29.5.2012


REACH kampaň 2013 – agentura ECHA zveřejnila očekávání k registraci

Seznam látek určený k registraci pro rok 2013 je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA. Z tohoto seznamu může průmysl prověřit, které látky jsou již plánované k registraci v roce 2013 jejich výrobci nebo dovozci, a které látky mají již hlavního registranta.

Více informací

Datum vydání: 29.5.2012


Aktualizované Pokyny pro registraci

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila aktualizovanou verzi Pokynů pro registraci po uzavření konzultačního procesu. Pokyny jsou nyní k dispozici v sekci „Pokyny pro uplatňování nařízení REACH a CLP“ na webových stránkách ECHA.

Datum vydání: 7.5.2012


Sedmé setkání zúčastněných stran pořádané agenturou ECHA – zaregistrujte se!

Evropská agentura pro chemické látky zahájila online registraci pro 7. ročník konference zúčastněných stran pořádaný agenturou ECHA, který se koná dne 23.5.2012 v Helsinkách.

Datum vydání: 10.4.2012


ECHA zveřejnila Zprávu o hodnocení za rok 2011

Hlavním zjištěním zprávy je, že velká část přezkoumaných registračních dokumentací vyvolává pochybnosti o jejich souladu nebo kvalitě v různé míře a vyžaduje od ECHA vyřešit nedostatky regulačním postupem. ECHA důrazně vyzývá žadatele o registraci, aby aktivně aktualizovali své dokumentace s ohledem na doporučení uvedená v této hodnotící zprávě.

Více informací naleznete na:
http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal_content/1329122a-fc48-4bcb-b811-4f59309217b6

Hodnocení na základě zprávy o vývoji REACH 2011:
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/evaluation_report_en.pdf

Shrnutí zprávy:
http://echa.europa.eu/documents/10162/17221/evaluation_report_summary_en.pdf

Datum vydání: 20.3.2012


Hodnocení látky

Členské státy hodnotí některé látky, aby vyjasnily, zda jejich používání představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Cílem je v případě potřeby požádat žadatele o registraci dané látky o další informace s cílem ověřit podezření, že látka může vyvolávat obavy.

Datum vydání: 19.3.2012


Osm chemických látek bylo přidáno na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH)

Osm látek vzbuzujících mimořádné obavy bylo přidáno do seznamu látek podléhajících povolení v návaznosti na rozhodnutí přijaté Evropskou komisí dne 14.2.2012 a zveřejněné dne 15.2.2012 v Úředním věstníku Evropské Unie.

Datum vydání: 17.2.2012


Kanál YouTube agentury ECHA – přihlašte se k odběru našich audiovizuálních produktů

Agentura zveřejnila celkem 14 videí, včetně rozhovorů, reportáží a školení IT nástrojů. Zveme Vás k návštěvě tohoto kanálu a přihlášení se k video přenosům, abyste byli stále informováni o nejnovějších audiovizuálních produktech.

Kanál YouTube agentury ECHA: http://www.youtube.com/user/EUchemicals/featured

Datum vydání: 17.2.2012


Evropská komise přidala nové látky do přílohy XVII nařízení REACH

Nová omezení se týkají zejména nově klasifikovaných údajů týkajících se CMR látek (karcinogenní, mutagenní a pro reprodukci toxické látky), které budou zakázány k prodeji široké veřejnosti. Nicméně novelizace přílohy XVII stanovuje časově omezenou výjimku pro směsi boru používané jako saponáty a čisticí prostředky v domácnostech.

Nařízení komise EU č. 109/2012:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:037:0001:0049:EN:PDF

Webové stránky agentury ECHA o Omezení:
http://echa.europa.eu/cs/addressing-chemicals-of-concern/restriction

Datum vydání: 20.2.2012


Prezentace a záznam z Workshopu hlavních registrantů jsou nyní k dispozici

Materiály, včetně prezentací a videozáznamů, z Workshopu hlavních registrantů, který se konal v Helsinkách 2. a 3. února 2012, je nyní k dispozici na webových stránkách: http://echa.europa.eu/cs/view-article/-/journal_content/b5961cb7-ee61-4c40-9a14-9068f23f28f9

Datum vydání: 17.2.2012


Pro registraci v roce 2013 již bylo identifikováno 2300 látek

Agentura ECHA vyzývá průmysl k pravidelné konzultaci seznamu látek registrovaných v druhém termínu pro registraci 31.5.2013.

Datum vydání: 17.2.2012


Zpravodaj ECHA 1/2012 nyní k dispozici

Zpravodaj si můžete přečíst zde:
http://echa.europa.eu/documents/10162/17911/echa_newsletter_2012_01_en.pdf

Datum vydání: 16.2.2012


Posouzení chemické bezpečnosti pro registrační lhůty dle REACH v roce 2013

Během kongresu EUROTOX ve Stockholmu dne 17 června 2012 pořádá ECHA školení pro regulační orgány a toxikology, kteří se zabývají nařízením REACH, a také poskytne základní informace v oblasti REACH pro akademiky a vědce. Pozornost je zaměřena na zkušenosti agentury ECHA získané při podávání registračních dokumentací v roce 2010 a na jejich uplatnění pro registrační lhůty v roce 2013. Účast v kurzu je hrazena z účastnického poplatku za kongres EUROTOX 2012.

Bližší informace: http://eurotox2012.org/?id=40
Registrace: http://eurotox2012.org/?id=44

Datum vydání: 15.2.2012


Seminář pro hlavní žadatele o registraci – sledujte online pře web stream

Seminář pro hlavní žadatele o registraci se koná v Helsinkách od 2.-3. února 2012 a zaměřuje se na úlohy a povinnosti vést registraci. Současně s tímto seminářem pořádá ECHA také briefing pro odborně zaměřené novináře.

Odkaz na web stream:

http://www.goodmoodtv.com/internettv/webcastvideoplayer.jsp?account=echaadmin&id=21344345&videoId=32686624&width=1024&height=768

Bližší informace k semináři:

http://echa.europa.eu/cs/view-article/-/journal_content/b5961cb7-ee61-4c40-9a14-9068f23f28f9

Datum vydání: 1.2.2012


Konference o prosazování REACH a CLP: 1. března 2012 v Bruselu

Konference organizovaná Evropskou komisí, shromáždí státní orgány a zúčastněné strany ze všech odvětví REACH a CLP a zaměří se na prosazování aktivit a na identifikaci osvědčených postupů/způsobů řešení jak z orgánů členských států, tak i zúčastněných stran. Členové Fóra a ECHA budou také prezentovat své aktivity.

Uzávěrka přihlášek je 15.2.2012

Více informací najdete na:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/events/index_en.htm

Datum vydání: 1.2.2012


Aktuální plán webinářů

ECHA zveřejnila další termíny nadcházejících webinářů pro hlavní registranty: Požadavky na informace část I a II, které se budou konat v únoru a březnu 2012.

Bližší informace naleznete na: http://echa.europa.eu/cs/support/training-material/webinars

Datum vydání: 1.2.2012


Pokyny v kostce pro identifikaci a pojmenování látek podle nařízení REACH a CLP

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila nové pokyny v kostce a aktualizovala informační list k pokynům pro identifikaci a pojmenování látek podle nařízení REACH a CLP.

Datum vydání: 20.12.2011


Nové internetové stránky ECHA

Agentura ECHA má nové internetové stránky, které jsou mnohem přehlednější a jednodušší pro vyhledávání potřebných informací. http://echa.europa.eu

Datum vydání: 19.12.2011


Šestiměsíční lhůta pro oznámení látek obsažených v předmětech zařazených do seznamu (Candidate List) agentuře ECHA se blíží

ECHA připomíná výrobcům a dovozcům předmětů obsahujících jednu ze sedmi látek zahrnutých do seznamu (Candidate List) v červnu 2011, že musí nejpozději do 20. prosince 2011 provést oznámení agentuře ECHA.

Datum vydání: 1.12.2011


Jména látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) ze seznamu (Candidate List) jsou nyní k dispozici ve 22 jazycích v databázi ECHA-term.

Datum vydání: 9.11.2011


Video s návodem instalace IUCLID 5 je nyní k dispozici

Video s návodem instalace je nyní k dispozici pro všechny, kteří si přejí úspěšně stáhnout a nainstalovat IUCLID 5.

Datum vydání: 9.11.2011


Zpravodaj ECHA 5/2011 nyní k dispozici

Zpravodaj si můžete přečíst zde.

Datum vydání: 26.10.2011


ECHA zveřejnila nové příklady scénářů expozice

Na podporu podniků ohledně splnění jejich nových povinností dle nařízení REACH vyvinula ECHA ve spolupráci s výrobci čistících prostředků a stavebních chemikálií praktické příklady, jak vytvářet scénáře expozice (ESs).

Datum vydání: 26.9.2011


ECHA zveřejnila nové pokyny k bezpečnostním listům

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila nové pokyny pro sestavování bezpečnostních listů. Dokument je k dispozici na webových stránkách ECHA.

Datum vydání: 23.8.2011


Veřejná konzultace k 20 potenciálním látkám vzbuzujícím mimořádné obavy

ECHA zveřejnila návrhy na identifikaci 20 chemických látek jako látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) jako možné kandidáty pro povolování. Od posledního vydání před šesti měsíci se počet dokumentací víc než zdvojnásobil. Podrobné návrhy jsou k dispozici na webových stránkách ECHA. Zainteresované strany jsou vyzývány k vyjádření se k těmto návrhům do 13.10.2011.

Datum vydání: 21.9.2011


Informace o registrovaných látkách

Datum vydání: 21.9.2011


Zúčastněte se průzkumu evropského trhu chemických látek po zavedení nařízení REACH – termín ukončení 7.10.2011

Tento průzkum pro Evropskou komisi realizuje CSES (Centre for Strategy and Evaluation Services). Cílem této studie je posouzení dopadu nařízení REACH na inovační schopnost evropského chemického průmyslu. Dotazník by měla vyplnit osoba, která má ve Vaší firmě zkušenosti s implementací nařízení REACH a chápe, jak toto nařízení ovlivňuje činnost v oblasti inovací. Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a uváděny budou jako anonymní bez jakékoliv identifikace společnosti.

Dotazník můžete vyplnit na: http://www.surveymonkey.com/s/cses-reach-innov-CZ
Více informací naleznete na stránkách: http://www.cses.co.uk/reach_innovation_survey/cz-cestina/

Datum vydání: 19.9.2011


Zpravodaj ECHA 4/2011 nyní k dispozici

Zpravodaj si můžete přečíst zde.

Datum vydání: 12.9.2011


Nová verze zásuvného modulu pro kontrolu technické úplnosti (TCC) zahrnuje kontrolu identifikace látky pro dokumentaci k dotazování

Modul TCC verze 5.3.1 je nyní k dispozici na webových stránkách IUCLID.

Datum vydání: 6.9.2011


ECHA vybízí žadatele o registraci k ověřování souladu s povinnostmi pro sdílení dat a společné předkládání

ECHA zaznamenala, že některé společnosti předkládají registraci látek bez účasti v SIEF. Žadatelům o registraci, kteří se nacházejí v této situaci, se důrazně doporučuje ověřit si jejich shodu s povinnostmi pro sdílení dat a společné předkládání. Žadatelé o registraci se mohou obrátit na ECHA helpdesk k získání kontaktních údajů jiných registrantů stejných látek.

Datum vydání: 30.8.2011


Konference REACH – 23.9.2011

Čeho jsme v roce 2010 dosáhli – jak si můžeme usnadnit cestu v roce 2013?

Datum vydání: 25.8.2011


Nová verze nástroje Chesar je nyní k dispozici

Chesar pomáhá firmám provádět posouzení chemické bezpečnosti (CSA) a připravovat zprávy o chemické bezpečnosti (CSR). Tento nástroj vyvinutý Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) je přídavným modulem IUCLID 5. Chesar verzi 1.2 si nyní můžete stáhnout z webových stránek Chesar.

Datum vydání: 25.8.2011


QSAR Toolbox verze 2.2 nyní ke stažení

Verze 2.2 z OECD (Q)SAR Toolbox pro seskupení chemických látek do kategorií je nyní k dispozici pro stažení.

Datum vydání: 3.8.2011


Pokyny v kostce

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vydává sérii zkrácených verzí dokumentů s pokyny k nařízení REACH pro větší zpřístupnění oblasti průmyslu. Tyto pokyny umožňují získat rychlý přehled o důsledcích a také jednoduše vysvětlují základní prvky úplných pokynů pro vedoucí průmyslových podniků.

Více informací na: http://echa.europa.eu/cs/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-in-a-nutshell

Datum vydání: 3.8.2011


Informace Generálního finančního ředitelství k daňovému posouzení výstupu procesu registrace chemických látek

Generální finanční ředitelství vydává informaci k daňovému posouzení nákladů vynaložených na registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Datum vydání: 3.8.2011


Zúčastněte se průzkumu EU o dopadu REACH – termín ukončení 6.8.2011

Generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl bylo pověřeno vypracovat studii k posouzení vlivu nařízení REACH na fungování jednotného trhu a konkurenceschopnosti evropského odvětví chemických látek. Jedná se o rozsáhlý přezkum nařízení REACH, který provádí Evropská komise.

Průzkumu se můžete zúčastnit i Vy. Nejvhodnější osobou, která by měla vyplnit dotazník, je vedoucí oddělení REACH nebo ten, kdo je odpovědný za zjišťování souladu s nařízením REACH. Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a uváděny budou jako anonymní bez jakékoliv identifikace společnosti.

Dotazník je možné vyplnit pouze on-line na stránkách zde.

Datum vydání: 1.8.2011


Webinář zaměřený na vypracování zprávy následnými uživateli

Webinář organizovaný Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) se bude konat 31. května 2011. Je určen následným uživatelům, kteří se chtějí dozvědět více o vypracování zprávy a předkládání informací na ECHA.

Datum vydání: 25.5.2011


Evropská Komise vydala v Official Journal pokyny k přípravě žádosti o povolení

Pokyny jsou k dispozici na: http://eur-lex.europa.eu.
Zveřejnění první přílohy XIV nařízení REACH Seznam látek podléhajících povolení, obsahující 6 látek, se v Official Journal očekává příští týden.

Datum vydání: 2.2.2011


Společnosti mají povinnost podat oznámení pro určité SVHC látky obsažené v předmětech nejpozději do 1.6.2011

Výrobci a dovozci předmětů mají povinnost podat oznámení pro každou SVHC látku zařazenou na Kandidátský seznam, která je přítomna v předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce za rok a současně její koncentrace v předmětech je vyšší než 0,1 % hmotnostních.

Datum vydání: 14.4.2011


Evropská Komise vydala v Official Journal pokyny k přípravě žádosti o povolení

Pokyny jsou k dispozici na: http://eur-lex.europa.eu.
Zveřejnění první přílohy XIV nařízení REACH Seznam látek podléhajících povolení, obsahující 6 látek, se v Official Journal očekává příští týden.

Datum vydání: 2.2.2011Archiv REACH