Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Environmentální vzdělávání > EVVO a veřejná správa

EVVO a veřejná správa

Státní program EVVO v České republice

Státní program EVVO v České republice je výchozím dokumentem pro zajištění dlouhodobého cíle rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Stanovuje kompetence, cíle a úkoly, které povedou k rozvoji této oblasti.

Stěžejním cílem Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta náleží do základů všeobecného vzdělání, které získáme výchovou v rodině i ve školách, celoživotním sebevzděláváním, vlastními zkušenostmi a citem.

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty České republiky vytváří podmínky pro fungující systém v rámci ČR. Je platformou pro otevřenou širokou spolupráci mezi státní správou, samosprávou, veřejnoprávními institucemi, ziskovým i neziskovým sektorem, při propojení činností jednotlivých resortů ve snaze dosáhnout cílů v dané oblasti. Vychází z přesvědčení, že dosažení harmonického stavu, kdy lidé chrání přírodní prostředí a váží si všech forem života, aktivně uplatňují principy a cíle udržitelného rozvoje, povede k zachování druhového bohatství Země, zlepšení životního prostředí, údržování kulturního a architektonického dědictví a zajištění zdravého rozvoje lidské populace.

Na podzim roku 2000 schválila vláda České republiky usnesením č. 1048/2000 Státní program EVVO v ČR jako strategický dokument, který má zajišťovat rozvoj EVVO v dlouhodobé perspektivě. Zároveň byl v příloze usnesení vlády přijat Akční plán SP EVVO na léta 2001 -– 2003, který se po třech letech periodicky aktualizuje.. V roce 2006 byl usnesením vlády schválen dosud platný Akční plán SP EVVO v ČR na léta 2007-2009. V současné době se v rámci pracovní skupiny EVVO při Ministerstvu životního prostředí zpracovává nový Akční plán na léta 2010-2012.

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

SP EVVO a jeho příloha Akční plán na léta 2001 - 2003 byly přijaty s ohledem na vstup ČR do Evropské unie a jako součást implementace směrnice č. 90/313/EHS o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí.
Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2001 - 2003

Další Akční plán SP EVVO na léta 2004 - 2006 byl přijat na podzim roku 2003. Akční plán navazoval na výsledky předchozího Akčního plánu na léta 2001 - 2003 a byl výrazněji orientován na udržitelný rozvoj a práci s veřejností.
Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 až 2006

Na podzim roku 2006 byl schválen nový Akční plán SP EVVO na léta 2007 - 2009.
Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2007 až 2009

Aktuální Akční plán SP EVVO na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015 schválený usnesením vlády č. 1302 dne 19. října 2009.
Akční plán SP EVVO na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Vláda ČR schválila dne 9.7.2008 Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky pro léta 2008-2015. Jedná se o koncepční dokument aplikující základní principy a témata udržitelného rozvoje do vzdělávání všech typů a úrovní, který ve vzdělávání výrazně akcentuje především propojování souvislostí (zejména mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty rozvoje společnosti). Strategie hodlá využívat především rozvoje kompetencí vzdělavatelů na všech stupních vzdělávání (v rámci předškolního, základního a středního, vyššího odborného, vysokoškolského i dalšího vzdělávání), rozvojem kompetencí příjemců vzdělávání a dostatečnou a dostupnou nabídkou vzdělávacích programů. Přijetím Strategie se Česká republika připojila k právě probíhající Dekádě UNESCO pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 2005-2014 vyhlášené OSN v roce 2005.

Program Zdraví 21

Usnesením vlády ČR č. 1046 byl v říjnu roku 2003 přijat Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století (Zkráceně ZDRAVÍ 21).
Jedním z cílů tohoto programu je Zdravé a bezpečné životní prostředí (cíl 10). Program ZDRAVÍ 21 je rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva. Základní zodpovědnost za plnění programu má vláda a její Rada pro zdraví a životní prostředí, při níž byl zřízen Výbor pro tento program. Těmto otázkám se bude Rada a její Výbor ZDRAVÍ 21 pravidelně věnovat. Řídícím centrem programu je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Krajské koncepce EVVO