Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Environmentální vzdělávání > EVVO a veřejnost

EVVO a veřejnost

Právo vědět - v České republice, stejně jako v jiných demokratických zemích, existují dva přístupy, jak úřady informují veřejnost:

  • zajištěním práva občana na odpověď dotazovaného úřadu,
  • samostatnou informační a publikační činností úřadů.

Některé užitečné odkazy a informace pro život v souladu s přírodou:

Turistika

Naučné stezky v České republice
Informace o náplni, délce a trasách naučných stezek České republiky. Vyhledávat lze podle zaměření (ekologie, botanika, palentologie, historie, ...), způsobu turistiky (pro pěší, cyklisty, rodiny s dětmi, ...) nebo podle místa. Šternberkovo přírodovědné muzeum, které stránky spravuje, pořádá každoročně několik desítek exkurzí na zajímavá místa pro veřejnost zdarma.

Cykloturistika

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky byla schválena 7. července 2004 a její realizace je zajištěna především prostřednictvím tří prováděcích projektů: CYCLE21- Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR, Udržitelná doprava - šance pro budoucnost, ALARM - Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích.

Praha cyklistická!
Webové stránky pražské radnice věnované cyklistické dopravě, které jsou určeny všem, kteří používají bicykl pro dopravu, radost, sport, rekreaci či zdraví anebo o tom zatím jen přemýšlejí. Stránky obsahují spoustu užitečných informací, přehled a mapy cyklostezek a značených cyklotras, kritických míst i např. návod k použití kola v pražské dopravě.

Auto*Mat
Iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Zasazuje se o postupné zklidňování automobilového provozu, podporu cyklistiky jako plnohodnotného dopravního prostředku a rozvíjení dalších forem udržitelné dopravy.

Bicyklové Brno
Webové stránky dobrovolného sdružení, které se zabývá se pořádáním propagačních akcí, (jízda ke Dni Země, Hrnem Brnem, Cyklojízda), besed o dopravě, cykloturistických výletů, vydáváním letáků a zpravodajů a dalšími činnostmi spojenými s rozvojem cyklistické dopravy na území města Brna.

Spotřebitelé - ekoporadenství

Síť environmentálních informačních a poradenských center v České republice
Webový portál environmentálního poradenství, kde naleznete odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, dotačního programu Zelená úporám, ochrany přírody, úspor energie, pasivních domů apod. a který Vám umožní najít nejbližší ekoporadnu buď podle místa nebo podle tématu, které Vás zajímá.

Síť ekologických poraden ČR - STEP
Nejznámější poradenská sít v České republice mající v současnosti 19 členů. Poskytuje bezplatné poradenství, informace a rady z různých oblastí životního prostředí jak na obecné tak specializované úrovni a pomáhá občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím.

Síť jihomoravských ekoporaden
Síť environmentálních poraden na jižní Moravě, která v současnosti sdružuje 18 subjektů včetně Jihomoravského kraje, zpřístupňuje aktuální informace o stavu životního prostředí v regionálním, národním, evropském i globálním měřítku, informace o právních normách v této oblasti, jakož i informace o aktuálních ekologických problémech a možnostech jejich řešení.

Asociace občanských poraden
Asociace občanských poraden je nestátní nezisková organizace působící na celém území České republiky. Zastřešuje a sdružuje občanské poradny a poskytuje jim služby, které přispívají ke zvyšování jejich kvalit. V současné době je členy AOP 37 poraden působících v 55 městech ve všech krajích ČR.

Ekospotřebitel
Stránka pro uvědomělé spotřebitele, kteří chtějí kupovat výrobky poškozující přírodu co nejméně. Podává informace o ekoznačkách, biopotravinách, testování na zvířatech i o ochraně spotřebitele; radí, jak ekologizovat provoz domácnosti, uvádí dotazy na nejčastější dotazy ekoporaden, odkazuje na další organizace, které mohou spotřebitelům pomoci.

Sběrná místa na tříděný odpad v Praze
Na internetových stránkách Pražských služeb a.s. najdete interaktivní mapu sběrných nádob na tříděný odpad.
Vyhledávat můžete podle podle ulice, pražské části a druhu kontejneru.