Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Environmentální vzdělávání > EVVO školní

EVVO školní

Rámcové vzdělávací programy

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program rozvoje vzdělávání (NPV) a Rámcové vzdělávací programy (RVP).

Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní, a střední vzdělávání). Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří aktivně každá škola zvlášť podle zásad stanovených v příslušném RVP.

Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.
Součástí všech rámcových programů je důraz na environmentální výchovu a vzdělávání jakožto jednoho z průřezových témat a tzv. klíčových kompetencí.

Dokumenty

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Dokument vydání RVP pro střední odborné vzdělávání(2010).

Rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání jsou průběžně připravovány a jejich schvalování probíhá v několika fázích. Pro každý obor vzniká samostatný RVP. V současnosti jsou dokončeny kompletní RVP pro cca 250 učebních oborů středního odborného vzdělávání a maturitního studia. Více informací naleznete na stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání www.nuov.cz.

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Dokument se zabývá dvěma oblastmi: další vzdělávání všech pedagogických pracovníků (specializační kurz školních koordinátorů EVVO, další vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků) a další vzdělávání řídících pracovníků škol (ředitelů a zástupců). Kurzy obsahují náměty pro praktickou EVVO v jednotlivých vyučovacích předmětech, praktický nácvik a příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení, význam péče o prostředí školy, ekologizace provozu, ekologického auditu škol, principy udržitelného rozvoje a mnoho dalšího.

Metodický pokyn environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (2008)

Dokument, který informuje zřizovatele a ředitele škol a školských zařízení o EVVO a stanoví doporučené postupy při jeho realizaci ve školách. Poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci zakotvit ve školních dokumentech.

Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních (2009)

Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zabývá zmapováním, popisem a vyhodnocením současného stavu zajištění EVVO v počátečním vzdělávání na území České republiky.

Ekologické výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ

Ekologické výukové programy (EVP) jsou 2-3 hodinové ucelené bloky aktivit pro děti MŠ, žáky 1. a 2. st. ZŠ a studenty SŠ. Každý EVP je zaměřen na jedno z aktuálních témat environmentální výchovy. Více naleznete zde.

Střední a vysoké školy

Na této stránce najdete aktuální seznam vzdělávácích institucí a škol poskytujících vzdělání v oboru evironmentálních věd, ekologie nebo ochrany životního prostředí.

Pomůcky

Katalog ekovýchovných pomůcek – katalog výukových pomůcek, audiovizuálních a vzdělávacích programů a publikací určený profesionálům i všem dalším zájemcům o environmentální vzdělávání vytvořený v rámci programu Národní síť středisek ekologické výchovy v roce 2007.

Active Learning - pracovní listy a výukové materiály z ukončeného evropského projektu obsahují informace a soubor aktivit, při nichž jsou žáci zábavnou a aktivní formou seznámeni s problematikou úspor energie a obnovitelných zdrojů.

Kyoto in the Home - sada 11 výukových modulů, rozdělených do jednotlivých podtémat zahrnující praktické aktivity zaměřující se na možnosti předcházení klimatickým změnám za využití obnovitelných zdrojů energie ve škole i v domácnosti.

Multimediální ročenka životního prostředí – ekologická výchova pro základní a střední školy – výuková pomůcka pro pochopení vztahů v životním prostředí pro žáky a učitele základních i středních škol.

Metodický portál RVP - portál určený pedagogickým pracovníkům, jehož součástí je katalog obsahující praktické články, učební a pracovní listy i digitální výukové materiály řazené dle typu školního zařízení, vzdělávacích oblastí a průřezových témat.

Ostatní