Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Environmentální vzdělávání > EVVO a podniková sféra

EVVO a podniková sféra

ISO normy

ISO normy jsou jednotné mezinárodní normy, které mají stejné znění a stejnou platnost ve všech státech, jež se rozhodly je akceptovat. Jejich vytvářením se zabývá Mezinárodní organizace pro normalizaci. Přispívají k efektivnějšímu, bezpečnějšímu a čistšímu rozvoji, výrobě a poskytování služeb. Jejich zavedení pomáhá podnikům pronikat na mezinárodní trh, zákazníkům rozšiřuje nabídku, všem pak zaručuje bezpečnost výrobků a snahu o ochranu životního prostředí.
Z hlediska životního prostředí je nejdůležitější řada ISO 14000, která je zaměřena na řízení ochrany životního prostředí podnikem (vytvoření podnikového environmentálního manažerského systému). Byla vytvořena, aby poskytla nástroje přispívající k prosazování činností vedoucích k udržitelnému rozvoji.
Organizace snižují negativní dopad svojí činnosti na životní prostředí a průběžně zlepšují svoje environmentální jednání.

Řada je rozdělena podle tematických okruhů do několika dalších dekád:

  • dekáda 14000 - Systémy environmentálního managementu
  • dekáda 14010 - Směrnice pro provádění environmentálních auditů
  • dekáda 14020 - Environmentální značky a prohlášení
  • dekáda 14030 - hodnocení environmentálních vlivů podniků na životní prostředí
  • dekáda 14040 - posuzování životního cyklu
  • dekáda 14050 - definice a termíny

Mezinárodní norma může být převzata Evropským normalizačním výborem a je pak uznána jako evropská norma (EN) nebo národním normalizačním institutem (ČSN - Česká státní norma). Jednotlivá označení se pak mohou kombinovat, např. ČSN EN ISO 14004 značí uznání mezinárodní normy 14004 za českou státní i evropskou normu.

EMS

Systém environmentálního managementu (EMS) spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného řídícího systému, který je součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků chování podniku k životnímu prostředí. Systémovými nástroji a praktikami upřednostňuje prevenci vzniku znečištění a odpadu vedoucí k současnému snižování nároků surovinových, materiálových a energetických a tím k zisku ekonomickému i environmentálnímu. K výhodám plynoucím podniku ze zavedení EMS patří redukce provozních nákladů, úspory energií, surovin a dalších zdrojů; snížení rizika environmentálních havárií, za něž nese podnik zodpovědnost; zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory a partnery; zlepšení vztahů s veřejností; získání získání obchodně využitelné vizitky (certifikát ISO 14000, registrace v programu EMAS).

Základní informace o nástrojích ochrany životního prostředí:

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
Nejlepší dostupné techniky (BAT)
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA)
Ekologicky šetrné výrobky
Čistší produkce