Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Environmentální vzdělávání > Legislativa k EVVO

Legislativa k EVVO

Přehled obsahuje ty zákony, které se vztahují k problematice výchovy, vzdělávání, osvěty a zveřejňování informací v oblasti životního prostředí. Nejedná se o úplný přehled práva životního prostředí. Účelem textu je upozornit na existenci a charakter právní úpravy v uvedené oblasti. Ostatní environmentální legislativa je doporučena jako zdroj informací.

Zájemce o využití práva, jeho výklad nebo další citace odkazujeme na Sbírku zákonů, na odborné publikace, kde jsou uveřejněny plné texty právních předpisů, na internetovou stránku www.vlada.cz a Ministerstvo vnitra nebo Portál veřejné správy, a také na právníky zaměřené na životní prostředí.

Zákony a vyhlášky:

1. Základní zákony 2. Veřejná správa 3. Pedagogická a odborná sféra 4. Podniková sféra 5. Veřejnost 6. Velkoplošná chráněná území (NP a CHKO)

Zákony a vyhlášky


Zákon č.
106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím
123/1998 Sb.o právu na informace o životním prostředí ve znění zákona č. 6/2005 Sb., o přístupu k informacím o životním prostředí
2/1993 Sb.o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny
17/1992 Sb.o životním prostředíZákon č.
312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
365/2000 Sb.o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
248/2000 Sb.o podpoře regionálního rozvoje
218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
131/2000 Sb.o hlavním městě Praze
129/2000 Sb.o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
89/1995 Sb.o státní statistické službě
388/1991 Sb.o Státním fondu životního prostředí České republiky
565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Zákon č.
317/2005 Sb.o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků
14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání
561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
130/2002 Sb.o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
306/1999 Sb.o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
248/1995 Sb.o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
Sdělení č. 104/1991 Sb.Úmluva o právech dítěte
Vyhláška č. 61/1985 Sb.


Zákon č.
78/2004 Sb.o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí
150/1991 Sb.o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace


Zákon č.
235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty
22/2004 Sb.o místním referendu a o změně některých zákonů
198/2002 Sb.o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
477/2001 Sb.o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
231/2001 Sb.o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
185/2001 Sb.o odpadech a o změně některých dalších zákonů
634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele
586/1992 Sb.o daních z příjmů
484/1991 Sb.o Českém rozhlasu
483/1991 Sb.o České televizi
83/1990 Sb.o sdružování občanů
50/1976 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
40/1964 Sb.Občanský zákoník

Národní parky

Vyhláška MŽP č. 118/2002 Sb.o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
Nařízení vlády č. 165/1991 Sb.o zřízení KRNAP a stanovení podmínek jeho ochrany
Nařízení vlády č. 164/1991 Sb.o zřízení Národního parku Podyjí a stanovení podmínek jeho ochrany
Nařízení vlády č. 163/1991 Sb.o zřízení Národního parku Šumava a stanovení podmínek jeho ochrany

Chráněné krajinné oblasti

Vyhláška MŽP 156/1991 Sb.o zřízení chráněnné krajinné oblasti Železné hory
Vyhláška MŽP č. 155/1991 Sbo zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří
Vyhláška MŽP č. 464/1990 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
Vyhláška MŽP č. 157/1991 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko
Vyhláška MŽP č. 197/1989 Sb.o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les

Ostatní chráněné krajinné oblasti, které byly před rokem 1989 zřizovány výnosy ministerstva kultury a v posledních letech pak nařízením vlády ČR najdete v tomto seznamu na stránkách AOPK.