Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Místní Agenda 21 > Dokumenty k MA21

Dokumenty k MA21

Publikaci vydalo:Různé
Datum vydání:Různé
Anotace publikace:Smlouvy a úmluvy vztahující se k problematice místní Agendy 21 a k ochraně přírody.

Dokumenty z konferencí OSN

Světový Summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu 2002 a jeho dokumenty

Na konci srpna roku 2002 ve dnech 26. srpna až a 4. září se sešli vedoucí představitelé států světa, hlavy států, předsedové vlád, ministři a představitelé nevládních organizací ke společnému zasedání v Jihoafrické republice v městu Johannesburg. Toto setkání bylo nazváno: Světovým Summitem o udržitelném rozvoji. Tématem byla integrace ekonomické, environmentální a sociální politiky. Mezinárodní zasedání mělo dále potvrdit a zkontrolovat dosažené výsledky od posledního zasedání v Riu de Janeiro v roce 1992.

Johannesburská deklarace o udržitelném rozvoji - My, zástupci národů světa, shromáždění na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu, Jižní Afrika, ve dnech 2. až 4. září 2002, znovu potvrzujeme náš závazek ohledně udržitelného rozvoje.

Implementační plán světového summitu o udržitelném rozvoji Johannesburg - český překlad Ministerstva životního prostředí.

Dokumenty přijaté na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, tzv. Summitu Země Rio de Janeiro 1992

Představitelé zúčastněných zemí (včetně tehdejšího Československa) přijali několik významných dokumentů, které mají být vodítkem při naplňování principů udržitelného rozvoje v jednotlivých zemích, na všech úrovních veřejné správy a ve všech sektorech.

Úmluva o biologické rozmanitosti anglicky (PDF, 54 kB)

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti vstoupil v platnost v září 2003.

Dokumenty mezinárodní

Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí je mezinárodním právně závazným dokumentem, který je zaměřen na obecné posílení demokracie v oblasti životního prostředí. Úmluva vychází z jedné ze zásad moderní environmentální politiky, kterou je zásada co nejširší účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí. Podrobné informace o Aarhuské úmluvě a její implementaci v České republice naleznete na webových stránkách Zeleného kruhu http://www.ucastverejnosti.cz/

Dokumenty ES

6. akčního programu EU pro životní prostředí anglicky (PDF, 359 kB) Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba.

Dokumenty vztahující se k Dekádě vzdělávání k udržitelnému rozvoji 2005 - 2014

COM(2005)718 z 1.11.2006 Evropská komise vydala Tématickou strategii pro městské životní prostředí 11. ledna 2006, požadavek na vznik této strategie byl zakotven v 6. akčním plánu Evropské unie pro životní prostředí.

Tato zpráva byla vypracována Evropskou agenturou pro životní prostředí pro ministerstkou konferenci V Kyjevě pořádanou v květnu 2003 v rámci procesu Životní prostředí pro Evropu pod záštitou Ekonomické komise OSN pro Evropu (UNECE) a s využitím podpory Pracovní skupiny pro monitoring životního prostředí (WGEM). Jedná se o třetí zprávu v řadě. Předcházející zprávy byly vypracovány pro konferenci v Sofii v roce 1995 a v Aarhus v roce 1998. Zpráva se zaobírá trvale udržitelným využíváním přírodních zdrojů a Strategiií EU pro trvale udržitelný rozvoj.

Dokumenty České republiky

Aktualizovaná Státní politika životního prostředí České republiky (SPŽP ČR) vychází z dokumentu zpracovaného v r. 1999. Obecným rámce SPŽP je zájem České republiky na dalším zlepšování kvality životního prostředí v ČR a na prosazování principů udržitelného orzvoje v globálním měřítku.

Státní politika životního prostředí České republiky 1999 Státní politika životního prostředí je základním, strategickým a závazným dokumentem pro vypracování podrobných programů v jednotlivých složkách životního prostředí a pro řešení dílčích environmentálních problémů. Jednotlivé programy jsou konkrétní a termínované z hlediska jejich cílů i nositelů.

V článku si vás dovolujeme upozornit na jednotlivé pasáže tzv. Programového prohlášení vlády České republiky pro funkční období
2002-2006, které se týká udržitelného rozvoje a environmentalního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Národní rozvojový plán je zpracován na základě usnesení vlády České republiky o zabezpečení přípravy pro využívání strukturálních fondů a kohezních fondů Evropské unie. Tento dokument představuje zevrubné zdůvodnění potřeby podpory ze zdrojů EU a definuje cíle, jichž má být dosaženo. Na zpracování NRP se aktivně podílela celá řada veřejně správních institucí (ministerstva, okresní a další úřady i obce), univerzitních, vědeckých a odborných pracovišť, neziskových organizací, hospodářských a sociálních partnerů, čímž byl naplněn princip partnerství.

Další dokumenty

V pořadí již druhou hodnotící zprávu o politice, stavu a vývoji životního prostředí v České republice zveřejnila OECD. Zpráva zdůrazňuje dosažené pozitivní výsledky a zároveň doporučuje, na které oblasti by Česká republika měla zaměřit pozornost do budoucna.

Zpráva OECD je součástí programu Politika, stav a vývoj životního prostředí, který provádí oponentní hodnocení environmentálních podmínek a pokroku v jednotlivých členských zemích. Program je zaměřen na naplňování domácích a mezinárodních závazků v oblasti životního prostředí.

Trendy a politika ekonomické spolupráce a rozvoje v zemích OECD.

Dokumenty Evropské kampaně za trvale udržitelná města

My, evropská města, signatáři této Charty, prohlašujeme, že v toku dějin naše města existovala v rámci říší i mimo ně, v národních státech a režimech, a přežívala jako centra společenského života, ekonomických procesů, jako strážci kultury, dědictví a tradice.

Hannoverská výzva (PDF, 63 kB) čelních představitelů evropských měst a obcí na přelomu 21. století
Aalborgská charta (PDF, 83 kB) Charta evropských měst směřujících k trvale udržitelnému rozvoji
Aalborgské závazky (PDF, 54 kB) (český překlad) - Charta evropských měst směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, jazykové mutace