Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Environmentální ekonomika > Vztah ekonomie a životního prostředí

Vztah ekonomie a životního prostředí

Problémy životního prostředí
Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
Politika životního prostředí
Environmentální ekonomika v CENIA
Podpory na ochranu životního prostředí
Poplatky a daně v ochraně životního prostředí

Ekonomie

Ekonomie je věda zabývající se chováním člověka ve světě omezených zdrojů. Protože potřeby člověka jsou v podstatě neomezené, ekonomie zkoumá otázku, jak alokovat omezené (vzácné) zdroje mezi jednotlivé lidské potřeby.

Pojem ekonomie bývá často zaměňován s pojmem ekonomika, který má však úplně jiný význam. Ekonomika znamená hospodářství určitého subjektu (například státu), které je výsledkem jeho hospodářské činnosti (hospodaření, tj. snahy o dosažení maximálního možného zisku s minimálními náklady). Ekonomika může být chápána také jako systém sestávající z jednotlivých ekonomických subjektů a jejich vztahů a vazeb. Oproti tomu ekonomie je věda, která se zabývá chováním subjektů při hospodaření, tj. při hospodárném využívání omezených zdrojů.

Životní prostředí

Zdroje pro uspokojování potřeb člověka jsou poskytovány přírodou. Příroda je vlastně vše, co nás obklopuje. Ty části světa, které existují nezávisle na lidském jednání (nejsou stvořeny člověkem), představují přírodu vnímanou v jejím užším smyslu. V širším smyslu jsou součástí přírody i prvky přetvořené člověkem. Příroda tvoří podmínky pro život člověka a poskytuje prostor pro jeho aktivity. Člověk přírodu využívá a tím na ni opět zpětně působí (využíváním okolní přírodu mění). Jelikož je s přírodou ve stálé interakci, musí se vzniklým změnám stále přizpůsobovat.

Pro zkoumání vztahu přírody a člověka používáme pojem životní prostředí člověka. Základními složkami životního prostředí jsou ovzduší, voda a půda, organismy, ekosystémy a toky energií. Podobně jako u konceptu přírody zahrnuje životní prostředí i uměle vytvořené prvky (budovy apod.) a v širším smyslu dokonce i lidskou společnost. Všechny tyto složky životního prostředí jsou vzájemně provázané, životní prostředí tedy funguje jako systém.

Součásti přírody, které člověk pro uspokojování potřeb využívá, ekonomie nazývá statky či službami životního prostředí (nebo také přírodní statky a služby). Mohou to být suroviny odebírané z přírody nebo statky plnící jiné funkce životního prostředí, jako je například funkce rekreační nebo poskytnutí prostoru pro aktivity člověka či pro uložení odpadů.

Ekonomie životního prostředí

Už z uvedené definice ekonomie je zřejmé, že ekonomie je s životním prostředím velmi provázaná. Vztahem mezi ekonomickými činnostmi a jejich vlivem na životní prostředí se zabývá koncept ekonomie životního prostředí, ve kterém ekonomická teorie slouží především k řešení problémů životního prostředí.

Problémy životního prostředí a jejich příčiny