Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > IPPC) > Nejlepší dostupné techniky (Integrovaná prevence a omezování znečištění > Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREFs)

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREFs)

Referenční dokument o ekonomii a mezisložkových vlivech (říjen 2005)

Dokument slouží jako pomůcka při určování nejlepších dostupných technik dle Směrnice EP a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.

Kapitola 1 – Obecné informace o ekonomii a mezisložkových vlivech

Zabývá se terminologií použitou ve Směrnici a vysvětluje otázky, které řeší tento dokument. Následné kapitoly uvádějí řadu postupů, které je možné použít společně nebo v kombinaci při rozhodování v souvislosti se stanovením BAT.

Kapitola 2 – Postupy pro mezisložkové vlivy

Kapitola obsahuje čtyři postupy, které mohou uživatele provést procesem stanovení, která z uvažovaných technik je nejlepší z hlediska životního prostředí.

Kapitola 3 – Metoda stanovování nákladů

Kapitola obsahuje dalších 5 postupů, které uživateli umožňují transparentně určovat náklady tak, že pro jednotlivé varianty mohou být rovnocenným způsobem ověřovány, přezkoumávány a porovnávány.

Kapitola 4 – Hodnocení variant

Kapitola se zabývá způsoby vyjádření účinnosti z hlediska nákladů (nákladové efektivnosti) a také tím, jak mohou být hodnoceny environmentální přínosy realizace dané varianty.

Kapitola 5 – Ekonomická únosnost v odvětví

Kapitola poskytuje rámec pro posuzování ekonomické únosnosti zejména s ohledem na strukturu průmyslu, strukturu trhu a odolnost sektoru.

Přílohy

V přílohách jsou uvedena data a informace, které mohou být nezbytné při provádění postupů a metod popsaných v tomto dokumentu.

http://eippcb.jrc.es/reference

Referenční dokument k aplikování nejlepších dostupných technik (BAT) na průmyslové chladicí soustavy (prosinec 2001)

Dokument je vodítkem pro ty, kdo připravují žádosti o vydání integrovaného povolení, připravují rozhodnutí o vydání integrovaného povolení a pro provozovatele zařízení spadajících do režimu integrované prevence při plnění závazků vyplývajících ze Směrnice EP a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.

Vlastní dokument je horizontální a je zaměřen na obvykle používané chladicí soustavy v oblasti zvláště velkých spalovacích zařízení, dále v průmyslu chemickém, potravinářském, sklářském, průmyslu železa a oceli, rafinerií, průmyslu pro výrobu buničiny a papíru a spaloven odpadů.

Termín chladicí soustavy je v referenčním dokumentu omezen na soustavy pro odnímání odpadního tepla z jakéhokoliv média použitím výměny tepla s vodou a/nebo vzduchem pro snížení teploty tohoto média směrem k hladinám teploty okolí. To zahrnuje pouze část chladicích soustav, vylučuje ale problematiku chladiv jako čpavek a CFC(s) (halogenované uhlovodíky). Také přímé kontaktní chlazení a barometrické kondenzátory nejsou v tomto dokumentu posuzovány.

http://eippcb.jrc.es/reference

Referenční dokument o obecných principech monitorování (červenec 2003)

Dokument je vodítkem pro ty, kdo připravují žádost o vydání integrované povolení, připravují rozhodnutí o vydání integrovaného povolení, a pro provozovatele zařízení spadajících do režimu integrované prevence při plnění jejich závazků vyplývajících ze Směrnice o integrované prevenci jako požadavku na monitorování průmyslových emisí ze zdroje. Zdůrazňuje proč monitorovat, kdo monitoring provádí, co a jak monitorovat, jak vyjádřit emisní limity a výsledky monitorování, úvahy o časových aspektech monitoringu, jak se vypořádat s nejistotami a požadavky na monitorování, které by měly být zahrnuty do povolení společně s emisními limity.

http://eippcb.jrc.es/reference

Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách – Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů; Systémy managementu v chemickém průmyslu (únor 2003)

Dokument je vodítkem pro ty, kdo připravují žádosti o vydání integrovaného povolení, připravují rozhodnutí o vydání integrovaného povolení a pro provozovatele zařízení spadajících do režimu integrované prevence při plnění závazků vyplývajících ze Směrnice EP a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění .

Nakládání s odpadními vodami a plyny je průřezovou záležitostí celého chemického průmyslu. Dokument se zabývá zejména použitím technologie čištění odpadních vod a plynů běžně použitelné nebo používané v chemickém odvětví, včetně technologie úpravy kalů z odpadních vod, pokud je v chemickém průmyslu používána. Kromě technologií čištění zahrnuje také použití systémů a nástrojů environmentálního managementu, které má umožnit dosažení optimální prevence či omezování vzniku odpadů.

Přestože tento dokument uvádí pouze běžně používané nebo použitelné techniky v chemickém průmyslu, může obsahovat cenné informace i pro jiná odvětví (např. rafinérie).

http://eippcb.jrc.es/reference

Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách při omezování emisí ze skladování (leden 2005)

Dokument je vodítkem pro ty, kdo připravují žádosti o vydání integrovaného povolení, připravují rozhodnutí o vydání integrovaného povolení a pro provozovatele zařízení spadajících do režimu integrované prevence při plnění závazků vyplývajících ze Směrnice EP a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění .

BREF Emise ze skladování je dokument, který se zaměřuje na problematiku emisí při skladování ve všech kategoriích průmyslových činností popsaných v příloze I směrnice IPPC. Dokument zahrnuje nejen vlastní skladování, ale i přepravu kapalin, zkapalněných plynů a pevných látek a manipulaci s nimi. Zaměřuje se na emise do ovzduší, půdy, vody, největší pozornost je však věnována emisím do ovzduší, u pevných látek potom emisím polétavého prachu.

http://eippcb.jrc.es/reference

Referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích při spalování odpadů (červenec 2005)

Dokument je zaměřen na oblast účelového spalování odpadu, některých způsobů pyrolýzy odpadů a systémech zplyňování s výjimkou technologií, ve kterých je odpad termicky upravován, např. procesy spoluspalování v cementárnách, apod.

Kapitoly 1 a 2 poskytují všeobecné informace o dotčených průmyslových odvětvích a o průmyslových procesech uplatňovaných uvnitř odvětví.

Kapitola 3 poskytuje údaje a informace týkající se současné úrovně emisí a spotřeb se zřetelem na situaci ve stávajících zařízeních v čase vypracování dokumentu.

Kapitola 4 podrobněji popisuje možnosti snižování emisí a jiné dostupné technologie zvažované jako nejvíce odpovídající pro určování BAT a podmínek povolování BAT. Tyto informace zahrnují hodnoty spotřeby a hodnoty emisí považované za dosažitelné při správném použití technologie, některé představy o nákladech a problematice mezisložkových vlivů spojených s uplatněním technologie a o míře jejich použitelnosti u zařízení, pro která je požadováno vydání integrovaného povolení, např. nová, stávající nebo malá zařízení. Technologie, které jsou obecně považovány za zastaralé, nejsou zahrnuty.

Závěrečná kapitola 5 uvádí technologie a hodnoty spotřeb a emisí, považované v obecném slova smyslu jako kompatibilní s BAT. Jejím smyslem je poskytnout všeobecné údaje týkající se hodnot emisí a spotřeby, které mohou být použity jako vhodná srovnávací základna při určování míry využití BAT a pro stanovení obecných závazných pravidel.

http://eippcb.jrc.es/reference