Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Ekoznačení > Poskytování informací o dobrovolných nástrojích ochrany životního prostředí

Poskytování informací o dobrovolných nástrojích ochrany životního prostředí

 • Požaduje vedení podniku zlepšení environmentálního profilu organizace?
 • Chcete dát svým zákazníkům najevo, že vyrábíte zboží či poskytujete služby na vysoké úrovni?
 • Usilujete o změnu image Vaší firmy?
 • Toužíte po zdravějším životním prostředí?

K tomu všemu můžete využít dobrovolné nástroje, tedy takové nástroje, které přesahují legislativní rámec, ale o to větší bývá jejich přínos, který vytváříte VY.

Co to jsou dobrovolné nástroje?

Jedná se aktivity (metody, postupy, způsoby chování apod.), které jsou propracované popř. normalizované na mezinárodní úrovni a podniky je zavádějí dobrovolně, nad rámec legislativních předpisů.

K čemu slouží?

Dobrovolné aktivity vedou ke snížení negativních vlivů výroby či provozu na životní prostředí a zároveň k posílení postavení podniku či organizace na trhu, k zvýšení konkurenceschopnosti, dobré pověsti a v neposlední řadě také ke zvýšení zisku.

Proč je zavést?

Podnikatelské subjekty v dnešní době čelí značným legislativním požadavkům v oblasti ochrany životního prostředí. Pro splnění těchto požadavků a současného posílení konkurenceschopnosti subjektu je vhodné využití právě dobrovolných nástrojů, které zajistí jak snížení dopadů na životní prostředí, tak zároveň mohou posílit pozici na trhu.

CENIA, oddělení dobrovolných nástrojů Vám v rámci své dlouhodobé činnosti nabízí informační servis a organizační podporu pro následující dobrovolné nástroje:

Ekologicky šetrný výrobek/služba, ekoznačka ČRlogo esv
Ekoznačka EUlogo esv
EMAS, systém řízení podniku a auditu s ohledem na životní prostředílogo emas
Čistší produkce (CP), preventivní strategie pro efektivní využívání vstupních zdrojůlogo cp
Environmentální značení typu II – Vlastní environmentální tvrzení
Environmentální značení typu III – Environmentální prohlášení o produktulogo epd

Uvedené nástroje jsou v rámci oddělení dobrovolných nástrojů organizačně zajišťovány na úrovni odpovědného orgánu pověřeného Ministerstvem životního prostředí.

Nevíte, kterým dobrovolným nástrojem dát najevo pozitivní přístup Vašeho podniku k ochraně životního prostředí. Chcete vědět, který přístup k ochraně životního prostředí je pro Vás ideálním marketingovým nástrojem? Potřebujete se zorientovat v základních dobrovoných nástrojích na ochranu životního prostředí?

O dalších dobrovolných nástrojích Vás můžeme informovat. Jedná se především o tyto:

 • Environmentální značení typu III (EPD) - soubor informací o vlivech výrobku na životní prostředí, jenž podnik vypracovává dle ČSN ISO 14025 a které zveřejňuje.
 • Environmentální značení typu II – vlastní environmentální tvrzení - soubor informací o podniku nebo jeho produktech z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, jenž podnik vypracovává podle normy ČSN ISO 14021 a zveřejňuje.
 • ISO 14001 - norma Mezinárodní organizace pro standardizaci v platné verzi ČSN EN ISO 14001:2005 slouží k zavedení environmentálního systému řízení (EMS), řízení vlivu organizace na životní prostředí. Požadavky ISO 14001 jsou shodné se základními požadavky systému EMAS.
 • Environmentální manažerské účetnictví (EMA) - poskytuje informace o nákladech a přínosech spojených s problematikou životního prostředí.
 • Veřejné zelené zakázky (Green Public Procurement, GPP) - státní a veřejné instituce při svém nakupování upřednostňují výrobky a služby šetrné k životnímu prostředí = environmentálně šetrné (tzv. zelené) veřejné zakázky.
 • Ecodesign - navrhování a konstrukce produktů s důrazem na snižování vlivů negativně působících na životní prostředí.
 • LCA (Posuzování životního cyklu) – poskytuje informace o vlivech určitého systému, např. výrobku, na životní prostředí, v průběhu jeho celého životního cyklu.
 • Environmental benchmarking - nebo-li porovnání s nejlepším - poskytuje informace o příčinách rozdílného působení podniků na životní prostředí.
 • Dobrovolné environmentální dohody - smluvní závazky uzavírané v oblasti ochrany životního prostředí mezi orgány veřejné správy a podnikatelskými subjekty (např. podniky či svazy) za účelem efektivnějšího dosažení cílů v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Environmentální reporting - soubor informací o vlivech podniku na životní prostředí, jenž podnik zveřejňuje.
 • Hodnocení možností čistší produkce - poskytuje informace o příčinách způsobujících vznik negativních vlivů podniku na životní prostředí a také o možnostech, jak některé z nich odstranit.
 • Monitoring a targeting (měření a hodnocení, M&T) - systém řízení vedoucí ke snižování spotřeby energie a surovin.

Vzájemné propojení dobrovolných nástrojů

Dobrovolné nástroje jsou vzájemně propojitelné. Systémy environmentálního řízení (EMS) lze prakticky propojit s většinou dobrovolných nástrojů (např. možnosti čistší produkce lze použít na místo úvodního přezkoumání, finálnímu výrobku je možné udělit ekoznačku. Ekoznačka je určena výrobkům; doplňuje tak systémové změny v podniku způsobené zavedením EMS.)
Obecně lze říci, že je velmi vhodné propojení s nástrojem hodnocení možností čistší produkce. Metodika čistší produkce dovoluje určit příčiny negativních vlivů subjektu na životní prostředí a zvýšit tak preventivní zaměření systémů environmentálního řízení i jejich eko-efektivnost, kterou lze sledovat pomocí environmentálního manažerského účetnictví (EMA).

Propojení dobrovolných nástrojů s dalšími nástroji ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje lze úspěšně kombinovat s dalšími (i legislativními) nástroji ochrany životního prostředí (IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění).
IPPC a CP (EMAS) – výsledky procesu zavádění čistší produkce resp. EMAS v podniku, (které identifikují celkové znečištění z výroby), je možno využít při řízení o integrovaném povolení a vydání podmínek integrovaného povolení.
CP a BAT – úsporná opatření realizovaná v rámci čistší produkce často využívají BAT (nejlepší dostupné techniky) a opět mohou poté sloužit při řízení o IPPC.

Vedle dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí jsou celosvětově užívány nástroje:

 • sociální:
  • společenská odpovědnost podniku (Corporate Social Responsibility, CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholdery (EU, Zelená kniha, 2001)
  • ISO 26000 (v přípravě)
  • OHSAS 18001 (Occupational health and safety management systéme) - systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze velmi dobře kombinovat se systémy kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) a zavádět případně najednou v rámci tzv. integrovaného systému řízení (ISŘ)

Související publikace:


Pokud máte jakýkoliv dotaz, použijte, prosím, následující tlačítko.banner CEMC