Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ISPOP > ISPOP

ISPOP

Dle §4 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí je ISPOP informačním systémem veřejné správy a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí.
Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý ohlašovací rok, a to dle novely zákona č. 25/2008 Sb. šest měsíců před termínem plnění jednotlivých ohlašovacích povinností.

Zřizovatelem integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) je Ministerstvo životního prostředí ČR. Provozovatelem ISPOP je CENIA.

Systém je vyvíjen v rámci projektu CISAŽP (Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí), který je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí www.opzp.cz, prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblast podpory 5.1.

ISPOP, spuštěný dne 5. 1. 2011, umožňuje ohlašovatelům zpracování vybraných hlášení v elektronické podobě dle platného datového standardu, příjem, zpracování a jejich další distribuci dotčeným institucím veřejné správy.

Ohlášení prostřednictvím ISPOP

Povinnosti hlásit prostřednictvím ISPOP jsou rozděleny do tří etap. Postupný náběh ohlašovacích povinností je dán přechodnými ustanoveními v zákoně č. 25/2008 Sb.

2010

V roce 2010 měli povinnost dle zákona č. 25/2008 Sb., ohlašovat ti provozovatelé, kterým vznikla za ohlašovací rok 2009 povinnost hlásit do Integrovaného registru znečišťování (IRZ).

2011

V roce 2011 hlásili za ohlašovací rok 2010:

 • provozovatelé všech středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, kteří doposud neohlašovali prostřednictvím ISPOP,
 • provozovatelé činností E-PRTR (činnosti vyjmenované v příloze I nařízení ES č. 166/2006/ES),
 • ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do IRZ,
 • ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010

Přehled způsobů podání v roce 2011 v návaznosti na přechodná ustanovení v zákoně č. 25/2008 Sb. je graficky znázorněn na obrázku níže.

schema 1

2012

Novela zákona

Dne 25. 3. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 77/2011 Sb.., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavní změny, které novela zavedla:

 • provozovatelé chovů hospodářských zvířat byli zproštěni ohlašovat souhrnnou provozní evidenci již za rok 2010
 • plné moci, které dokládají zmocněnci za ohlašující subjekt se předávají pouze v elektronické (konvertované) podobě
 • odesílání hlášení do systému je umožněno prostřednictvím datové schránky a on-line přenosem pomocí tlačítka v pdf formulářích
 • Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standart šest měsíců před termínem ohlašovací povinnosti
 • novela definuje datový standart
 • povinnost registrace do systému pro všechny subjekty, kteří ohlašují prostřednictvím ISPOP
 • ustanovení, že ISPOP zpracovává osobní údaje

Provozní podpora ISPOP

Telefonické dotazy: 267 225 267 (v pracovních dnech od 9 do 12 hodin)
Písemné dotazy: Prostřednictvím aplikace ENVIHELP

Více informací na www.ispop.cz