Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Jak získat registraci EMAS > Jak si nechat ověřit systém EMAS

Jak si nechat ověřit systém EMAS

Proces úspěšného zavedení systému environmentálního řízení podle EMAS (spolehlivým kontrolním mechanismem mohou být provedené interní audity) je ukončen ověřením. Ověření je posouzení shody, které provádí nezávislý externí subjekt, neboli akreditovaný ověřovatel z České republiky nebo ze zahraničí. Organizace, která zavedla systém EMAS, požádá ověřovatele o ověření systému, tzn. o kontrolu, zda systém funguje tak, jak je popsán v environmentálním prohlášení, a zda je organizace schopná prokázat, že nad rámec zákona plní požadavky z oblasti životního prostředí, ke kterým se zavázala. V ČR jsou environmentální ověřovatelé akreditováni Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., který zároveň dohlíží na jejich činnost. Ověřovatelé mohou vykonávat svou činnost v každém státě EU, ovšem pouze v odvětvích, pro která jim byla udělena akreditace (podle mezinárodní klasifikace ekonomických činností tzv. NACE kódů). V případě, že na národní úrovni není k dispozici ověřovatel s příslušnou akreditací, je možné najmout si ověřovatele ze zahraničí. Zahraniční ověřovatel má povinnost informovat minimálně 4 týdny před zahájením ověřování Český institut pro akreditaci, o.p.s., který u ověřovatele zhodnotí odborné kompetence, jazykové znalosti a znalosti české legislativy. Pokud by zahraniční ověřovatel neinformoval o plánovaném ověření, může to být později překážkou k udělení registrace organizaci.

V případě normy ISO 14001 je nezávislým subjektem, který ověřuje zavedený systém, tzv. certifikační orgán.

Environmentální ověřovatelé jsou auditory a zároveň environmentálními experty, jejichž hlavní kvalifikací je důkladná znalost požadavků systému EMAS a znalost obecné problematiky životního prostředí.

V rámci zavedeného systému environmentálního managementu v organizaci akreditovaný ověřovatel:

  • provede přezkoumání dokumentace EMAS (obvykle se uskuteční ještě před návštěvou na místě),
  • navštíví organizaci a zkonzultuje se zaměstnanci zavedený systém environmentálního řízení,
  • vypracuje zprávu z ověření,
  • vyjádří se k návrhům vedení organizace na řešení problémů a nesouladů uvedených ve zprávě z ověření, kterou zpracovává.

V průběhu ověřování nebo při kontrole environmentálního prohlášení může ověřovatel odhalit drobné či závažnější nedostatky, které musí uvést ve zprávě z ověření. V případě výskytu závažných nedostatků (tzv. neshod) musí organizace, po dohodě s ověřovatelem, uvést všechny nedostatky do souladu s požadavky EMAS ještě před konečným ověřením. Řešení drobných nedostatků je na dohodě organizace s ověřovatelem, zda je organizace vyřeší ještě před konečným ověřením, nebo zda budou námětem na zlepšení do dalších měsíců či let.

Po úspěšném ověření ověřovatel vydá prohlášení o činnosti environmentálního ověřovatele (příloha VII nařízení), které organizace přiloží k žádosti o registraci v programu EMAS.

Další informace k ověření systému jsou uvedeny v kapitole V nového nařízení.