Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > EMAS V ČR > Zúčastněné subjekty programu EMAS v ČR

Zúčastněné subjekty programu EMAS v ČR

logo mzp

Ministerstvo životního prostředí je garantem a odpovědným orgánem programu. V gesci byla zřízena tzv. Rada programu EMAS (dnes Rada pro dobrovolné nástroje). Rada pro dobrovolné nástroje je stálým koncepčním, koordinačním a odborným poradním orgánem ministra životního prostředí. Schází se k zasedání podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Má 21 členů, kterými jsou předseda, další představitelé ústředních orgánů, oborových svazů a asociací, členové Rady a tajemník. Předsedou Rady je náměstek ministra životního prostředí. Činnost Rady je hrazena z rozpočtové kapitoly MŽP České republiky.

logo cenia

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zejména zabezpečuje registraci organizací s ověřeným systémem EMAS.
Dále

  • spravuje národní registr EMAS (zveřejňuje seznam organizací, které byly zaregistrovány),
  • vede seznam akreditovaných environmentálních ověřovatelů, certifikačních a konzultačních institucí,
  • v případě zájmu poskytuje informace a odbornou podporu organizacím žádajícím o registraci nebo organizacím s již zavedeným systémem EMAS,
  • zajišťuje vydání certifikátu EMAS v české a anglické verzi,
  • registrovaným organizacím propůjčuje logo EMAS k identifikaci systému řízení a k jeho propagaci,
  • spolupracuje s ostatními orgány činnými v oblasti environmentálního řízení (MŽP, EU, ČIŽP, ČIA atd.).
logo cia

Český institut pro akreditaci, o.p.s. je národní akreditační orgán, zodpovědný za akreditaci a dohled nad environmentálními ověřovateli. V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci). Kromě programu EMAS zajišťuje akreditace např. v oblasti certifikace systémů řízení podle normy ISO 9001 a ISO 14001.

Česká inspekce životního prostředí je jedním z orgánů zapojených přímo do procesu registrace. Na základě žádosti předkládá agentuře CENIA stanovisko k organizaci, která žádá o registraci v programu EMAS. Obsahem stanoviska je zhodnocení vlivu organizace na složky životního prostředí (voda, ovzduší atd.), dále nakládání s odpady či chemickými látkami, výskyt havárií a pokuty udělené v posledních dvou letech od podání žádosti o registraci v programu EMAS.

Environmentální ověřovatelé
Environmentálním ověřovatelem v České republice je subjekt, nezávislý na ověřovaném podniku, který získal akreditaci v souladu s nařízením. Hlavním úkolem ověřovatelů je kontrola, zda organizace žádající o registraci plní požadavky nařízení. Zejména ověřují:

  • zda environmentální přezkum, environmentální politika, systém řízení a postupy auditu v organizaci jsou v souladu s požadavky nařízení,
  • zda organizace dodržuje všechny příslušné právní předpisy,
  • spolehlivost, správnost a důvěryhodnost informací v environmentálních prohlášeních,
  • neustálé zlepšování.