Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > O EMAS > Vývoj EMAS

Vývoj EMAS

199329. června 1993 schválila Evropská rada nařízení č. 1836/93 o dobrovolné účasti průmyslových podniků v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, jako program podporující průmyslové podniky, které chrání životní prostředí ve větším rozsahu, než to přikazovala platná legislativa.
1995Počátek fungování systému EMAS (nařízení nabylo platnosti). Systém EMAS byl původně omezen jen na podniky působící v průmyslových odvětvích (v souladu s nařízením bylo ověřeno více než 4000 průmyslových podniků v celé Evropské unii).
1996Byla publikována mezinárodní norma EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu, která byla považována za významný krok vedoucí k dosažení EMAS. Podle čl. 14 nařízení mohly členské státy rozšířit EMAS na další hospodářská odvětví.
1997Komise přijala návrh na nové nařízení, které prošlo procesem spolurozhodování s ostatními evropskými institucemi (Evropský hospodářský a sociální výbor, Rada regionů).
1998Usnesením vlády byl uveden v ČR program EMAS (usnesení vlády č. 466/1998 o Národním programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí).
2001EMAS byl poprvé revidován nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001. Hlavní cíle revize (a tedy nového nařízení) byly:
  • rozšíření platnosti nařízení z oblasti průmyslu na všechny ekonomické sektory (včetně veřejných institucí),
  • aktivní a širší účast zaměstnanců jak při procesu zavádění EMAS, tak v procesu neustálého zlepšování vlivu podnikových činností na životní prostředí,
  • posílení kompatibility mezi EMAS a ISO 14001 využitím ISO 14001 jako nezbytného základu EMS (to umožnilo lépe definovat požadavky EMAS, které jdou nad rámec ISO 14001),
  • podpora účasti malých a středních podniků v programu,
  • zavedení loga programu pro lepší propagaci systému EMAS,
  • posílení role environmentálního prohlášení, zejména z hlediska lepší a otevřené komunikace s dalšími registrovanými organizacemi, jejich partnery i veřejností,
  • kvalitnější posuzování nepřímých vlivů činností podniku na životní prostředí (např. kapitálové investice, správní a plánovací rozhodnutí, zadávání veřejných zakázek, výběr a složení služeb).
Nařízení se skládalo z 18 článků a 8 příloh.
Evropská Komise vydala další prováděcí předpisy k nařízení, a to: doporučení č. 2001/680 o zásadách provádění nařízení, které obsahovalo doporučující zásady pro tvorbu environmentálního prohlášení, účast zaměstnanců, zajišťování a vyhodnocování významnosti environmentálních aspektů a ověřování malých a středních organizací a rozhodnutí Komise č. 2001/681 o zásadách provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 - blíže specifikovalo typy organizací, které se mohou v programu EMAS registrovat, stanovovalo zásady pro provádění ověřování a auditů a dále zásady pro používání loga EMAS.
2001Evropská norma ISO 14001 byla integrována do Přílohy I Nařízení EP a Rady č. 761/2001.
2002Ve vztahu k revizi nařízení byl v České republice aktualizován Národní program EMAS (tzv. Aktualizovaný program EMAS) usnesením vlády ČR č. 651/2002 Sb.
2003Komise vydala doporučení č. 532/2003 o návodu pro implementaci nařízení (zásady při výběru a použití indikátorů vlivu činnosti organizace na životní prostředí).
2004V České republice vstoupilo nařízení EMAS v platnost dnem vstupu do Evropské unie (jeho česká verze ale byla připravena a schválena už dříve).
2004Vyšla revidovaná norma ISO 14001. Komise na vydání revidované normy reagovala vydáním předpisu (nařízení Komise č. 196/2006), který zaktualizoval Přílohu I nařízení.
2006Komise vydala rozhodnutí č. 193/2006, kterým se stanovila pravidla pro používání loga programu EMAS ve výjimečných případech, kdy se jedná o dopravní obaly a terciární obaly.
2007Komise vydala rozhodnutí č. 747/2007 o uznávání certifikačních postupů v souladu s článkem 9 nařízení. Rozhodnutí se týkalo uznání certifikačních postupů v rakouských a německých právních předpisech a dále požadavků na akreditaci certifikačních orgánů podle normy ISO 14001:2004.
červenec 2008Evropská komise navrhla podruhé revidovat nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 761/2001, tzv. EMAS II a zvýšit tím účast podniků, snížit administrativní zátěž a náklady na zavedení systému zejména pro malé a střední podniky tzv. small and medium sized enterprises (SMEs).
2.04.2009Rada a Evropský Parlament se dohodly na novém znění revidovaného nařízení EMAS.
22.12.2009V Úředním věstníku vychází nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu.
11.01.2010Počátek platnosti revidovaného nařízení EMAS.