Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > O EMAS > Názvosloví v EMAS

Názvosloví v EMAS

V celém procesu zavedení systému EMAS, včetně ověření a registrace (např. při komunikaci s příslušnými orgány), prosím používejte terminologii, která je stanovená níže. V případě vydání prohlášení musí být jasné, zda se jedná o souhrnné environmentální prohlášení, nebo o aktualizované environmentální prohlášení.

pojemekvivalentvysvětlení
environmentální prohlášeníprohlášení k životnímu prostředí, souhrnné prohlášeníveřejný dokument obsahující ucelené informace o organizaci a jejím systému (strukturu, činnost, environmentální politiku, zavedený systém řízení, environmentální aspekty, environmentální program, environmentální cíle a cílové hodnoty a vliv činnosti organizace na životní prostředí); environmentální prohlášení organizace vydává v intervalu (1x za 3 roky), tzn. při první registraci a následně po uplynutí 3-letého cyklu, kdy organizace žádá o prodloužení registrace
aktualizované environmentální prohlášeníaktualizované prohlášeníveřejný dokument obsahující aktualizace posledního schváleného prohlášení; vydává se v letech, kdy není vydáváno souhrnné prohlášení (tj. 2x v 3-letém cyklu) a údaje uvedené v aktualizovaném prohlášení schvaluje ověřovatel
údaje potřebné k registraci-jedná se o přílohu VI Nařízení EP a Rady č. 1221/2009; formulář vyplňuje a předkládá organizace žádající o novou registraci a také dále každoročně s aktualizovaným environmentálním prohlášením
prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele-jedná se o přílohu VII Nařízení EP a Rady č. 1221/2009; environmentální ověřovatel vyplňuje a vydává prohlášení o tom, že ověření a schválení systému EMAS bylo provedenou v souladu s výše uvedeným nařízením; organizace žádající o registraci v Programu EMAS přiloží toto prohlášení k žádosti o registraci (první registrace i prodloužení – po 3 letech)
akreditovaný ověřovatelověřovatel; certifikační společnost pro EMASv České republice subjekt, který získal akreditaci k provádění ověřování a schvalování systému EMAS; ověřovatel potvrzuje (ověřuje) všechny prvky systému environmentálního řízení v organizaci a platnost údajů uvedených v environmentálních prohlášení
validace-potvrzení platnosti informací, které organizace uvedla ve svém environmentálním prohlášení
environmentální přezkumúvodní environmentální přezkoumánípočáteční komplexní analýza environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb organizace a jejich dopadů a vlivu na životní prostředí
environmentální aspekt-prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který má nebo může mít odpad na životní prostředí
přímý-takový aspekt, který vedení přímo řídí, nebo ho přímo ovlivňuje (využívání přírodních zdrojů a surovin – včetně energie, emise do ovzduší, vypouštění do vod, využívání a kontaminace půdy, riziko vzniku havárií, místní problémy – hluk, zápach, prach atd.)
nepřímý-takový aspekt, který může být výsledkem vzájemného působení organizace a třetích osob a může být v určité míře ovlivněn organizací (problémy související s životním cyklem výrobků –design, balení, přeprava, správní a plánovací rozhodnutí, výběr a skladba poskytovaných služeb, chování dodavatelů a subdodavatelů…);
u organizací s jiným než průmyslovým charakterem by těžiště zájmu mělo být zejména v nepřímých aspektech jejich činností, výrobků a služeb
registr environmentálních aspektůrejstřík environmentálních aspektůpřehled všech (významných) přímých i nepřímých aspektů, které mají vliv na životní prostředí