Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > O EMAS > Jak EMAS funguje

Jak EMAS funguje

Pokud se organizace rozhodne přistoupit k systému EMAS, musí splňovat všechna ustanovení daná nařízením. Dodržování jednotlivých povinností a kroků je jedním z kritérií pro úspěšnou registraci v programu (více v kapitole Jak zavést systém EMAS). Organizace žádající o registraci v programu EMAS:

  • provede environmentální přezkum (úvodní environmentální přezkoumání) (příloha I nařízení); jedná se o podrobnou analýzu environmentálních problémů vztahujících se ke konkrétním výrobním činnostem v konkrétním místě nebo podnikatelském subjektu a zahrnuje několik základních bodů (více zde),
  • na základě výsledků z úvodního environmentálního přezkoumání zavede systém environmentálního řízení (příloha II nařízení); tzn. že sestaví environmentální politiku, určí environmentální aspekty, cíle, programy, odpovědnosti jednotlivých pracovníků atd.,
  • provede interní audit resp. prověří funkčnost zavedeného systému (příloha III nařízení),
  • zpracuje environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí), jako hlavní výstup a jeden z nástrojů otevřené komunikace se zainteresovanými stranami (veřejnost, zákazníci, banky, dodavatelé atd.),
  • zajistí ověření systému EMAS akreditovaným ověřovatelem z České republiky nebo ze zahraničí (více v kapitole Jak si nechat ověřit systém EMAS),
  • po schválení zavedeného systému ověřovatelem zašle oficiální žádost o registraci v programu agentuře CENIA (více v kapitole Jak se zaregistrovat v programu EMAS).

Doba zavedení systému se odvíjí od typu činnosti, kterou podnik vykonává. Obecně platí, že zavedení u průmyslového podniku vyžaduje delší časový horizont, než např. u organizace, která vykonává pouze administrativní činnost. Lhůta pro zaregistrování se pohybuje v rozmezí 1-2 měsíců, poté organizace získá oficiální stanovisko o zaregistrování do programu, certifikát EMAS v české a anglické verzi podepsaný ministrem životního prostředí a je jí propůjčeno logo EMAS. Certifikát je udělován na 3 roky, během nichž registrovaná organizace musí plnit povinnosti vyplývající z nařízení a po uplynutí lhůty může registraci prodloužit. Ve srovnání s normou ISO 14001, kde certifikát vystavují pouze certifikační společnosti, získává zavedený systém environmentálního managementu dle EMAS větší prestiž.
Pokud organizace nemá se zaváděním systému řízení (např. kvalita, bezpečnost atd.) žádné zkušenosti, může k celému procesu zavádění systému EMAS využít služeb poradenských organizací. Pomohou s vypracováním environmentálního prohlášení a vhodně nastaví systém tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám organizace a zároveň splňoval veškeré požadavky dané nařízením.