Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Centrum Hodnocení životního prostředí > Centrum Hodnocení životního prostředí

Centrum Hodnocení životního prostředí

O Hodnotícím centru

Hodnotící centrum (HC) je projektový tým tvořený zaměstnanci CENIA, kteří spolupracují s odbornými kapacitami v oblasti hodnocení životního prostředí.

Představuje tak nástroj pro metodický vývoj, metodické řízení a směřuje k systematickému řešení úkolů v oblasti hodnocení životního prostředí.

Vznik Hodnotícího centra je podložen aktuální situací v resortu v oblasti hodnocení životního prostředí a potřebami Ministerstva životního prostředí (MŽP) v souvislosti s přípravou aktualizované Státní politiky životního prostředí. Hodnocení je roztříštěné, stav složek a zátěží je hodnocen odděleně, metodiky pro hodnocení nejsou standardizovány. Tento stav neumožňuje komplexní pohled a průřezové zhodnocení životního prostředí včetně identifikace všech souvislostí, a to i socioekonomických (tj. interakce složek životního prostředí se socioekonomickou sférou a mezi sebou navzájem). Národní systém poskytování informací o životním prostředí (reporting) nemá jasnou návaznost na proces tvorby politiky životního prostředí, perioda vydávání jednotlivých produktů neodpovídá současné dynamice vývoje životního prostředí, mezi produkty předkládanými vládě existují duplicity.

V dlouhodobějším výhledu bude Hodnotící centrum napojeno na externí datovou, metodickou a expertní základnu formou sítě organizací a expertů (analogie sítě EIONET), které se budou - pod metodickým vedením CENIA - na tvorbě hodnotících výstupů podílet. Expertní síť bude přesahovat rámec resortu životního prostředí i České republiky a budou do ni zahrnuty organizace, které sbírají a zpracovávají data o stavu jednotlivých složek životního prostředí a hodnotí zátěže životního prostředí. Součástí sítě budou také univerzitní pracoviště, která budou představovat odbornou a výzkumnou základnu. Zapojení širokého spektra expertizy a kompetencí zvýší kvalitu a efektivnost hodnotícího procesu.

Budování sítě již bylo zahájeno přípravou smlouvy o spolupráci (tzv. Memorandum) čtyř resortních organizací (CENIA, AOPK, ČHMÚ, ČGS) a uzavřením smlouvy o spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově v Praze.

Úlohy jednotlivých součástí sítě budou následující:

CENIA

 • navrhnout, rozvíjet a realizovat koncepci hodnotících výstupů
 • vyvíjet metody hodnocení stavu a vývoje životního prostředí
 • koordinovat a metodicky řídit proces hodnocení (volba vhodných hodnotících nástrojů, spolupráce při tvorbě indikátorů atd.)
 • zajišťovat a podporovat výzkum nových interakcí mezi jednotlivými jevy socioekonomické a environmentální sféry
 • zajistit klientský servis, přizpůsobit výstupy HC potřebám klientů (zejména MŽP)

Resortní organizace

 • zajišťovat monitoring životního prostředí a zpracování dat o stavu životního prostředí
 • provádět interpretace a analýzy dat dle zadání CENIA
 • dodávat podklady pro tematicky příslušející indikátory základní sady

Univerzitní pracoviště

 • zajistit odbornou úroveň hodnocení, dodávat nejnovější vědecké poznatky, pokud jde o interpretaci trendů, zátěží životního prostředí, souvislostí mezi zátěží, stavem a následky (např. vazba mezi stavem životního prostředí a lidským zdravím apod.)

Základní cíle Hodnotícího centra jsou následující:

 • provádět hodnocení stavu a vývoje životního prostředí a vytvářet scénáře budoucího vývoje
 • navrhovat a hodnotit opatření a nástroje, které stav životního prostředí ovlivňují

Jaká je činnost Hodnotícího centra?

 • Zpracování hodnotících reportů:
  • Zpracování Zprávy o životním prostředí ČR pro vládu a Parlament ČR
  • Zpracování zpráv o stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR pro krajské úřady a veřejnost
 • Koordinace zpracování komplexních hodnotících zpráv o životním prostředí v resortu životního prostředí
 • Zpracování hodnotících analýz řešících stav a vývoj životního prostředí v ČR
 • Koordinace a metodické vedení tvorby scénářů a výhledů životního prostředí
 • Spolupráce při praktické aplikaci vybraných nástrojů ochrany životního prostředí
 • Sledování statistických dat a údajů z oblasti nástrojů ochrany životního prostředí a zpracování podkladů, prezentací a analýz na základě shromážděných statistických dat
 • Příprava metodik pro potřeby hodnocení účinnosti nástrojů ochrany životního prostředí z environmentálního i socioekonomického hlediska

Co se podařilo?

 • Připravit Memorandum 4 resortních organizací o spolupráci a podepsat smlouvu o spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí
 • Sestavit sadu klíčových indikátorů životního prostředí v ČR (vycházející z Core set of indicators EEA)
 • Sestavit a předložit návrh nového konceptu environmentálního reportingu
 • Vyhodnotit stávající Zprávu o životním prostředí a navrhnout její novou koncepci (počínaje Zprávou 2008 se bude sestavovat každoroční indikátorová Zpráva založená na sadě klíčových indikátorů a pětileté Kompendium obsahující scénáře a výhledy životního prostředí – první vydání 2011)
 • Položit základy procesu pro vznik scénářů a výhledů životního prostředí
 • Částečně využívat k hodnocení informační systémy a datové zdroje, které má CENIA k dispozici (ISSaR)

Kam Hodnotící centrum směřuje?

 • K vytvoření institucionální a znalostní sítě v oblasti hodnocení na národní i mezinárodní úrovni;
 • k efektivní podpoře MŽP a dalších orgánů státní správy při identifikaci a formulaci cílů a opatření v oblasti životního prostředí (zejména ve vztahu k SPŽP);
 • k porozumění jednotlivým nástrojům ochrany životního prostředí, podpoře jejich správného používání a k systematickému vyhodnocování efektivity jejich použití;
 • k propojení hodnotících aktivit Hodnotícího centra s aktivitami EEA a ke spolupráci při přípravě reportů EEA (SOER apod.)

Kontakt:
Mgr. Ing. Pavlína Slavíková
pavlina.slavikova@cenia.cz, 267 225 207

Mgr. Helena Benešová
helena.benesova@cenia.cz, 267 225 231