Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > CLP > O CLP

O CLP

Klasifikace, označování a balení látek a směsí (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008 po přibližně 18 měsíců trvajícím schvalovacím procesu.

Účelem nařízení CLP je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb chemických látek, směsí a některých specifických předmětů. Toho lze dosáhnout:

  • vytvořením jednotného systému klasifikace látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek a směsí
  • uložením povinnosti výrobcům, dovozcům a následným uživatelům klasifikovat látky a směsi uváděné na trh, dodavatelům označovat a balit látky a směsi uváděné na trh a výrobcům, výrobcům předmětů a dovozcům klasifikovat látky, které nejsou uváděny na trh a které podléhají registraci nebo oznámení podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH)
  • uložením povinnosti výrobcům a dovozcům látek oznámit Evropské agentuře pro chemické látky ty klasifikace a prvky označení, které nebyly předloženy v rámci registrace dle nařízení REACH
  • stanovením seznamu látek s jejich harmonizovanými klasifikacemi a prvky označení na úrovni Společenství
  • stanovením seznamu klasifikací a označení látek

Nařízení CLP

  • vychází ze zkušeností se směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES
  • obsahuje kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí stanovená Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl přijat na mezinárodní úrovni v rámci Organizace spojených národů
  • zaručuje shodu s legislativou upravující přepravu nebezpečných věcí (ADR)
  • zahrnuje přílohu I směrnice 67/548/EHS uvádějící harmonizovanou klasifikaci a označování látek
  • definuje přechodné období, v průběhu kterého musí společnosti dosáhnout splnění podmínek nového nařízení

Lhůta pro klasifikaci, označování a balení látek podle nařízení CLP je 1.12.2010, pro klasifikaci, označování a balení směsí 1.6.2015. Směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směrnice 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných směsí se zrušují s účinkem od 1.6.2015.

Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20.1.2009.