Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Ekoznačení > Vlastní environmentální tvrzení > Galerie VET

Galerie VET

Co je vlastní environmentální tvrzení?
Důvěryhodnost VET
Požadavky na VET podle ISO 14021
Jak Vám můžeme pomoci při tvorbě VET
Databáze registrovaných tvrzení
Nejčastější druhy falešných tvrzení
Rady pro spotřebitele
Rady pro firmy

Z tvrzení, se kterými se denně spotřebitelé setkávají, jsme vybrali několik ukázkových. Komentáře u každého obrázku popisují, jaká sdělení reklamy obsahují, proč by nad nimi měl spotřebitel přemýšlet a jak je posuzovat z hlediska důvěryhodnosti. Měřítkem pro posouzení jsou zásady dané mezinárodní normou ČSN ISO 14021. . Soulad s touto normou je zároveň podmínkou pro zařazení vlastních environmentálních tvrzení do databáze provozované CENIA, pokud o to jejich držitel projeví zájem.

Níže uvedené příklady byly vybrány náhodně. Uvědomujeme si tedy, že seznam není kompletní a že tudíž není reprezentativním výběrem environmentálních tvrzení na trhu. Galerie je otevřená a každý může navrhnout doplnění o další příklady. Účelem seznamu je ukázat konkrétní příklady používaných vlastních environmentálních tvrzení a popsat způsob prezentace daných produktů. Cílem v žádném případě není selektivně poškodit konkrétní firmu ani hodnotit skutečné vlastnosti samotných výrobků. Při zjištění nepravdivé informace u některé z ukázek jsme připraveni ji uvést na pravou míru. Případné připomínky prosím posílejte na e-mail pavel.hruby@cenia.cz.

auto kamen
Reklama na auto postavená na jeho nižších emisích CO2. Použití označení eco, výrazu čisté svědomí a zelené barvy však může evokovat, že automobil je díky nižším emisím ekologický celkově (když čisté svědomí, tak úplně), o čemž není podáván žádný důkaz. Reklama tak vyzdvihuje jednu relativní přednost, ale zamlčuje další aspekty, které už tolik eko být nemusí. V této podobě by tedy nemohla být registrována v databázi CENIA. Reklamní leták propagující čisticí prostředek používá hezky vypadající, ale naprosto vágní výraz ekologicky vyhovující. Nevysvětluje, co to znamená – čemu vyhovující, v čem konkrétně spočívají prospěšné vlastnosti ve vztahu k životnímu prostředí oproti jiným produktům. V této podobě by tedy nemohla být registrována v databázi CENIA.
kosmetika kosmetika2
Reklama na kosmetiku používající líbívé označení koncentrovaná příroda. Význam tohoto hesla, které je v podstatě nicneříkající, není vysvětlen (co je to koncentrovaná příroda?). Tvrzení je tedy zjevně pouhou reklamní nadsázkou a z výše uvedeného důvodu by v této podobě nemohlo být registrováno v databázi CENIA. Reklama může vzbuzovat dojem, že se jedná o přírodní kosmetiku. Jako taková by měla obsahovat o příslušné certifikaci (např. BDIH, CPK a podobně. Reklama navozující pocit souladu propagované kosmetiky s přírodou, zejména neurčitými termíny čistá příroda, přírodní aktivní látky. Stručná textová informace používá údaje bez (co výrobek neobsahuje). Z těchto důvodů by nemohla být registrována v databázi CENIA. Zelený dojem dotvářejí lístečky a zelená barva písma.
lepidlo ecolean
U tyčinkových lepidel na papír je environmentálním tvrzením informace o netoxičnosti a nepřítomnosti rozpouštědel. Jaká rozpouštědla jsou však na mysli? I voda je přece rozpouštědlo. Tyto vlastnosti mají i tyčinková lepidla jiných výrobců, i když je neprezentují pomocí zvláštních symbolů. Aby toto tvrzení mohlo být registrováno v databázi CENIA, muselo by být konkrétněji uvedeno, čeho se týká, tj. například jakého typu rozpouštědla. Obchodní značka a slogan na obalu od mléka, propaguje šetrnost obalu k životnímu prostředí. Podrobnosti se však dozvíme, až když řetězec ecolean zadáme do internetového vyhledávače. Tvrzení o šetrnosti je solidně doplněno údaji z porovnání s ostatními druhy obalů na základě metody LCA, ale přesto nelze obal označit za obecně šetrný, jak evokuje výše uvedené tvrzení. Kvůli tomuto označení by toto tvrzení nemohlo být registrováno v databázi CENIA. K tomu by bylo třeba alespoň použít termín šetrnější a doložit jej konkrétními vlastnostmi dostupnými ve zmíněném porovnání.
obalka toaletni papir
I jednoduchý text na obálkách o způsobu bělení a použitém 100% recyklovaném polyetylénu je vlastní environmentální tvrzení. Jde o jasné a srozumitelné vyjádření o přednostech výrobku. Pro registraci do databáze CENIA by stačilo poskytnout důkaz o pravdivosti tohoto tvrzení. Stejně tak i tzv. Möbiova smyčka je informací o vztahu produktu k životnímu prostředí, tj. vlastním environmentálním tvrzením. V této podobě znamená recyklovatelnost daného výrobku. V tomto případě se s největší pravděpodobností týká obalu. Pro registraci v databázi CENIA by stačilo jednoduše doložit, že tento druh papíru lze recyklovat.
papir podlahy
Reklama na kancelářský papír používá vágní vyjádření ecologically friendly paper, tj. ekologicky šetrný papír, které naznačuje všeobecnou šetrnost k životnímu prostředí jen na základě jediné vlastnosti – vrstvičce recyklovaného papíru uvnitř. Navíc může tento výraz také naznačovat spojitost s certifikací ekoznačkou, která však také není přítomna. Z tohoto důvodu by tato reklama nemohla být registrována v databázi CENIA. Reklama evokuje, že kromě dřevěnosti jsou podlahy navíc ještě přírodní. Jenže přírodní je každé dřevo a čím jsou neobvyklé tyto podlahy, reklama neuvádí. Pro registraci do databáze CENIA bylo třeba upřesnit, v čem jsou tyto podlahy lepší a poskytnout o tom důkaz. Formou environmentálního tvrzení jsou i tři zelená loga, s jejichž pomocí se firma snaží demonstrovat svoji zodpovědnost vůči životnímu prostředí pomocí.
preko stroj
I tato značka, používaná dodavatelem elektrické energie, je vlastním environmentálním tvrzením. I když symbol lístku a předpona eko patří mezi vágní a tudíž nevhodná vyjádření šetrnosti k životnímu prostředí, je alespoň v tomto případě doplněna stěžejní informací, že se jedná o program podpory obnovitelných zdrojů energie, a toto doplnění je nedílnou součásti loga. Tato značka by s registrací v databázi problém neměla. V tomto případě je vlastním environmentálním tvrzením zelený emblém ECO-POWR v reklamě na běhátko, které podle informací výrobce spotřebovává výrazně méně energie než jiná. To se ale z grafického symbolu nelze dozvědět, takže ten je dalším z příkladů neurčitých tvrzení, která by měla u spotřebitelů budit ostražitost. Pro registraci v databázi CENIA by bylo třeba symbol upravit tak, aby obsahoval vysvětlení, jaké vlastnosti se týká.
chovani usporne vyrobky
Leták o společenské odpovědnosti pražského dopravního podniku. Co však znamená ekologický přístup k provozování dopravy, když ani operátorky uvedené informační linky to nedokážou vysvětlit? Opět se jedná o použití neurčitého vyjádření a líbivých obrázků s cílem vytvořit dobrý dojem. Pro registraci tohoto tvrzení by bylo třeba danou skutečnost vyjádřit konkrétněji a doložit její pravdivost. Reklama na energeticky úsporné výrobky nabízené jistým prodejním řetězcem se solidně podloženými výpočty úspor. Dojem kazí použité označení ekospotřebič, jako by samotná energetická úspornost dělala výrobek šetrným k životnímu prostředí ve všech ohledech. Znovu se jedná o propagaci celkové šetrnosti výrobku zdůrazňováním pouhé jediné vlastnosti. Pro registraci v databázi CENIA by stačilo nahradit termín ekospotřebič jiným, např. už použitým úsporný spotřebič.
prani ubrousky
Hlavním environmentálním tvrzením propagačního letáku na čisticí a prací prostředky jedné české firmy je zmínka o plnění ekologických požadavků EU. Další informace se honosí přitažlivými (nová generace) odbornými výrazy (reaktivní chemikálie, silikáty) a typicky ji dokresluje kousek přírody. Uvedené informace jsou velmi neurčité. Není jasné, co jsou to ony požadavky EU a z letáku vyplývá, především co produkt neobsahuje. Z těchto důvodů by nebylo možné tuto reklamu registrovat v databázi CENIA. Potisk ubrousků jednoho kavárenského řetězce poukazující na jejich 100% recyklovanost a bělost dosaženou bez použití chlóru dozdobený zelenou siluetou snítky kávovníku. Möbiova smyčka navíc značí jejich recyklovatelnost. Zároveň svým hlavním sloganem More plants. More planet. (více rostlin, více planety) doplněným ještě heslem Less napkins (méně ubrousků) nabádá zákazníky, aby ubrousky šetřili. Pro registraci v databázi CENIA by postačilo doložit podíl recyklované hmoty a proces bělení.
propisky papir
Z reklamy na psací potřeby je znát, že jejich výrobce si na životním prostředí chce zakládat – už jenom jménem zvláštní výrobkové řady,která má evokovat zelenou barvu. Hodně vypovídá i to, že je jasně uvedena vlastnost, čím jsou tyto produkty výjimečné, tj. jejich recyklovanost. Dalším znakem je způsob použití Möbiovy smyčky – s uvedením přesného podílu recyklovaného materiálu i s upřesněním, co přesně číslo znamená, hned na stejném místě. Takovéto tvrzení je jasně srozumitelné, doložené konkrétním údajem a lze jej označit za příkladné. Registrace v databázi CENIA by podle všeho proběhla velmi hladce. Štítek od balicího papíru, který by podle údajů na štítku měl být recyklovaný. Vlastní značkou obchod uvádí, že papír obsahuje i 96% recyklované tkaniny. Zároveň je zde Möbiova smyčka, v této podobě značící recyklovatelnost a celé to završují dva listy uspořádané do tvaru srdce, které mají dokreslit dojem souladu výrobku s přírodou. Informace jsou nejasné z několika důvodů. Jednak není jasné, zda vypovídají o štítku nebo o samotném výrobku. Dále není uvedeno, do jaké míry je výrobek recyklovaný. Ani význam piktogramu s tričkem není jednoznačný (podíl látky v papíře nebo míra z jaké je recyklovaná?). Štítek obsahuje hned několik neúplných informací, které v dané podobě mohou snadno být zavádějící, a proto by nemohl být registrován v databázi CENIA.
textil caj
Vlastní environmentální tvrzení na visačce se snaží navodit dojem souvislosti daného oděvu s respektem k lidem a k přírodě a nazývá toto oblečení ekologicky udržitelným (environmentally sustainable). Sdělení opět dokresluje přírodní motiv v uklidňujících barvách. Jedná se opět o tvrzení, které hraje na přitažlivá slova. Odkaz na udržitelnost se navíc považuje jako nežádoucí, protože zatím neexistují metody a kritéria, jak míru udržitelnosti změřit a tedy i dokázat (viz norma ČSN ISO 14021). I v tomto případě jde o poněkud přibarvené tvrzení, které nesplňuje podmínky pro registraci v databázi CENIA. V tomto případě jde o značku Rainforest Aliance a informaci, že alespoň 50% čaje pochází z certifikovaných farem. Otázky: Je značka důvěryhodná? Používá ji výrobce na svých sáčcích oprávněně? Na internetových stránkách lze zjistit, že Rainforest Alliance je organizace provozující certifikační systém pro zemědělské produkty s veřejnými standardy. I zmínku o tom, že distributor čaje se rozhodl nakupovat takto certifikovaný čaj, lze najít. Šťoural by ještě mohl chtít ověřit, zda je podíl opravdu padesátiprocentní. Podle dostupných údajů se pitím takto označeného čaje skutečně podpoří dobrá věc. K registraci tohoto tvrzení v databázi CENIA by postačilo doložení onoho podílu certifikovaného čaje.
testo toaletni papir
Nálepka na obalu od listového těsta obsahuje symbol smyčky s číslem tři, který značí, že obal je z PVC. Na druhou stranu je obal doplněn samolepkou se sdělením, že obal PVC neobsahuje. Je zelená nálepka opravou chybného údaje nebo se prodejce přidáním zelené samolepky snaží uchlácholit spotřebitele, kteří se PVC vyhýbají? (PVC je považováno za materiál nevhodný pro balení potravin, protože se z něho mohou uvolňovat změkčovadla, u kterých je podezření na rakovinotvornost. Nicméně se PVC pro balení potravin používat smí, pokud vyhovuje příslušným předpisům.) Takto protichůdné informace vedle sebe jsou velmi matoucí a může se jednat o záměrné klamání spotřebitele. Proto by toto tvrzení nemohlo být v žádném případě registrováno CENIA jako důvěryhodné. Opět další obal, který hraje na city vágními nápisy jako EKO a příjemnými přírodními motivy. Dotyčný toaletní papír skutečně může mít vlastnosti, které ho činí šetrnějším k životnímu prostředí než výrobky jiných značek, ale o těch se spotřebitel z obalu nedozví. Vzhledem k použití velmi nejasného tvrzení je tento typ reklamy z etického hlediska pochybný. Toto tvrzení by s žádostí o registraci v databázi CENIA neobstálo.
tv lcd
Vágní eko názvy a symboly používají v reklamě i výrobci spotřební elektroniky. Zde je ocenitelné, že hned u něj je uvedena konkrétní vlastnost výrobku a i ze sloganu lze vyrozumět, že se jedná jen o jednotlivý aspekt. Při záruce, že tento symbol se bude vždy zobrazovat současně s vysvětlujícím prohlášením a doložení nepřítomnosti olova a rtuti by se toto tvrzení mohlo o registraci v databázi CENIA směle ucházet. Další reklama na jiný televizor láká mimo jiné sdělením šetříme přírodu i peníze. Ale v tomto případě jde podle všeho zase jen o vytváření dojmu, že zakoupením výrobku zákazník udělá něco pro životní prostředí. Z veškerých informací v této reklamě ta souvislost nijak nevyplývá. Opět se tedy jedná o použití neurčitých pojmů a proto tato reklama nemůže posloužit jako dobrý příklad ani být registrována v databázi CENIA.
taska taska
I tašky se spotřebitelům snaží sdělit něco o svých environmentálních vlastnostech. Tyto informace bývají nejčastěji na vnější straně jejich dna. V tomto případě, taška říká, že je umwelfreundlich – ekologicky šetrná, což je příliš obecné a má malou vypovídací hodnotu. Situaci zachraňuje upřesňující text v kroužku, který sděluje, že plast hoří bez vzniku jedovatých zplodin, rozpadá se působením světla a neznečišťuje spodní vodu. Po doložení těchto konkrétních vlastností by tvrzení mohlo být hladce registrováno v databázi CENIA. Uvedení této tašky jednoho významného řetězce hypermarketů provázela výrazná marketingová kampaň. Její povrch se environmentálními tvrzeními jen hemží. Hezké slogany, obrázky… Organic je sice název produktové řady dotyčné firmy, ale samo o sobě o tašce nic nevypovídá – snad že je z organického materiálu, což jsou všechny plasty, včetně tašek. Stejně tak jsou ostatní plastové tašky bez ohledu na výrobce 100% recyklovatelné, takže se také nejedná o nějaké zlepšení. Firma se tedy chlubí něčím, co je naprosto běžné. Ani o podílu recyklovaného materiálu se moc nedozvíme – 0,5% nebo 50%?* Marketing zvládnutý perfektně, ale z výše uvedených důvodů by tato reklama s žádostí o registraci v databázi CENIA neobstála.
*) Při vydávání tvrzení o obsahu recyklovaného materiálu musí být podle normy uveden procentní údaj.
taska taska
I takto mohou vypadat tašky, které se chlubí, že jsou biologicky rozložitelné. Podrobná a nápadná informace o tom, co by spotřebitel měl vědět, jak s taškou zacházet a příště s klidným svědomím sáhnout pro tu samou. Pro registraci těchto tvrzení v databázi CENIA by bylo třeba poskytnout důkaz jejich rozložitelnosti a toho, že materiál nevylučuje látky v koncentracích škodlivých životnímu prostředí.
Překlad – první taška: Tato plastová taška je 100% biologicky rozložitelná. Tato taška se úplně rozloží na oxid uhličitý, vodu a malé množství anorganických zbytků po cca třech letech po odhození do odpadu. V porovnání s tím trvá rozložení obvyklé plastové tašky přes 100 let.
Překlad – druhá taška: Tato taška je 100% biologicky rozložitelná*, ale i tak ji můžete použít vícekrát. *) Od data výroby se plast začne rozkládat přibližně po 18 měsících. Celý rozklad trvá kolem tří let. Pro datum výroby, viz dno tašky.
taska bio vyrobky
Informace na tašce ze stejného materiálu vyráběné českou firmou. V dané kategorii může posloužit jako dobrý příklad. Pro registraci těchto tvrzení v databázi CENIA by bylo třeba poskytnout důkaz jejich rozložitelnosti a toho, že materiál nevylučuje látky v koncentracích škodlivých životnímu prostředí. S tímto tvrzením je možné se také setkat na plastových taškách. Je zřejmé, jaké vlastnosti se týká. Tvrzení je registrováno v databázi CENIA, což znamená, jeho držitel doložil úplnou biologickou odbouratelnost daného materiálu protokoly z testů s uvedením použitých standardizovaných metod a je připraven tyto důkazy poskytnout i případným zájemcům. Registrace v databázi znamená důvěryhodnost tohoto tvrzení.
taska taska
V tašce s touto značkou jste si mohli domů přinést telefonní seznam. Toto tvrzení, ač doplněné obrázkem je příliš obecné – není z něj jasné, jakým konkrétním způsobem je k životnímu prostředí šetrná. Po doložení této vlastnosti a zároveň patřičné úpravě hesla na tašce by toto tvrzení mohlo být registrováno CENIA jako věrohodné. V poslední době je možné se čím dál častěji setkat s taškami z oxobiodegradabilního materiálu. Je to obyčejný polyetylén z ropy, ke kterému je přidána přísada způsobující, že se taška při působení povětrnostních vlivů rozpadne a zkázu dokonají mikroorganizmy. Podle toho taškového tvrzení se zdá, že daná taška mezi takové patří. Ale určitě nemůže být BIO, neboť to by musela být vyrobena z produktů ekologického zemědělství, což ropa není. Navíc se z přilehlého sloganu nedozvíme klíčové informace, co je to ekologicky neškodlivý rozklad a co znamená urychlovat ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Tyto údaje jsou buď velmi obecné nebo přímo nesrozumitelné. Proto by toto tvrzení nemohlo být registrováno CENIA jako důvěryhodné.
auto auto
Na první pohled neutrální slogan v reklamě na auto s hybridním pohonem je také vlastním environmentálním tvrzením. Vůz se chlubí emisemi CO2, které by v jeho výkonnostní třídě měly patřit mezi nejnižší. Výraz čisté svědomí však může evokovat, že automobil je díky nižším emisím ekologický celkově (když čisté svědomí, tak úplně), o čemž není podáván žádný důkaz. Reklama tak vyzdvihuje jednu relativní přednost, ale zamlčuje další aspekty, které už tolik eko být nemusí. V této podobě by tedy nemohla být registrována v databázi CENIA. Z tohoto důvodu byla britská verze této reklamy v roce 2007 vyhodnocena ASA – Advertising Standard Autority (britskou radou pro reklamu) vyhodnocena jako neetická. Reklama na stlačený zemní plyn od jedné energetické společnosti, která toto palivo mimo jiné prezentuje jako ekologické. Protože však její součástí není informace, v čem konkrétně ona ekologičnost spočívá a současné sdělení je tak příliš obecné, toto tvrzení by nemohlo být v současné podobě nesplňuje požadavky pro registraci v databázi CENIA. Jiná situace by byla, pokud by tvrzení bylo ekologičtější a doplněné porovnáním, v jakých objektivně ověřitelných vlastnostech je CNG šetrnější k životnímu prostředí než ostatní paliva (benzín, nafta, propan-butan, atd.)