Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Program podpory env. technologií > O Programu podpory env. technologií (ETAP)

O Programu podpory env. technologií (ETAP)

Program podpory environmentálních technologií v České republice (dále jen Program) byl zpracován na základě Sdělení Evropské komise Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu environmentálních technologií v roce 2004, ze dne 27. ledna 2005, který doporučoval členským státům přijmout národní programy implementace Akčního plánu na podporu environmentálních technologií (Environmental Technologies Action Plan, dále jen ETAP). Vláda schválila Program usnesením vlády č. 181, ze dne 22. února 2006. Tento Program byl aktualizován usnesením vlády č. 938, ze dne 20. července 2009 (dále jen Aktualizovaný program).

Cílem ETAP je odstranit překážky ve vývoji a zavádění environmentálních technologií, zajistit, aby se Evropská unie stala vedoucí silou ve vývoji a zavádění environmentálních technologií a mobilizovat všechny zúčastněné strany k aktivitě při jeho realizaci. Hlavní snahou je plně využít technologický potenciál k omezení tlaku na přírodní zdroje, zlepšit kvalitu života Evropanů a stimulovat ekonomický růst. Rozvoj environmentálních technologií může přispět k plnění principu udržitelného rozvoje a stát se hlavním zdrojem ekonomického růstu a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Cílem Aktualizovaného programu je koordinovat podporu environmentálních technologií, která by se projevila v konkrétních opatřeních promítnutých do jednotlivých odvětvových politik a programů a zajistit patřičné kroky k implementaci ETAP. Program je orientován na maximální využití potenciálu, který nabízí rozšíření a využívání environmentálních technologií, ke snížení zátěže životního prostředí, zlepšení kvality života obyvatel a podpoře ekonomického růstu.

Na evropské i národní úrovni budou připraveny indikátory pro posuzování a verifikaci environmentálních technologií pro účely jednotného evropského systému ověřování environmentálních technologií (Environmental Technology Verification) s přihlédnutím k celému životnímu cyklu technologií (LCA - Life Cycle Assessment).

LCA je jedna z nejobjektivnějších metod pro posouzení environmentálních dopadů konkrétních technologií, výrobků a služeb. Uvažovány jsou emise do všech složek životního prostředí během výroby, užívání i odstraňování produktu. Zahrnovány jsou rovněž vlivy procesů získávání surovin, výroby materiálů a energie a pomocných procesů.

Metoda LCA se provádí dle mezinárodních norem řady ISO 14040, má pevně danou strukturu a skládá ze čtyř hlavních fází:

1. Definice cílů a rozsahu slouží k definování, jak velká část životního cyklu produktu bude zahrnuta do hodnocení a k čemu bude hodnocení sloužit. Jsou zde popsána kritéria sloužící k porovnávání systémů a zvolený časový horizont.

 

2. Inventarizační analýza, jejíž součástí je popis materiálových a energetických toků v rámci produktového systému a především jeho interakce s okolím, spotřebované suroviny a emise do prostředí. Jsou zde popsány všechny významné procesy a vedlejší toky energie a materiálů.

3. Hodnocení dopadů, kde jsou vypočítávány výsledky indikátorů všech dopadových kategorií,  vzájemně je zhodnocena významnost každé dopadové kategorie normalizací, případně i vážením. Výsledkem hodnocení dopadů bývá tabelární souhrn všech dopadů.

4. Interpretace životního cyklu zahrnuje kritické přezkoumání, zjištění citlivosti dat a prezentaci výsledků.

Podrobnější informace naleznete na: www.lca.cz.