STATISTICKÁ ROČENKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2007
STATISTICAL ENVIRONMENTAL YEARBOOK OF THE CZECH REPUBLIC 2007

Verze PDF

PDF version

OBSAH/TABLE OF CONTENTS


 

TITUL
TITLE

 

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI
AUTHORS AND CONTRIBUTORS

 

ÚVOD
INTRODUCTION

 

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
GEOGRAPHIC INFORMATION

A

PŘÍČINY ZMĚN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY
ENVIRONMENTAL CHANGES: CAUSES AND FACTORS

 

A1  OSÍDLENÍ A POHYB OBYVATELSTVA
SETTLEMENT AND POPULATION MIGRATION

 

A2  VÝROBA A SPOTŘEBA
PRODUCTION AND CONSUMPTION

 

A3  ODPADY
WASTE

 

A4  STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
CONTAMINATED SITES

 

A5  ZMĚNA KLIMATU
CLIMATE CHANGE

B

STAV A VÝVOJ SLOŽEK PROSTŘEDÍ
STATE AND TRENDS OF ENVIRONMENTAL COMPONENTS

 

B1  OVZDUŠÍ
AIR

 

B2  VODA
WATER

 

B3  PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
SOIL AND GEOLOGICAL ENVIRONMENT

 

B4  LESY
FORESTS

 

B5  PŘÍRODA A KRAJINA
NATURE AND THE LANDSCAPE

 

B6  FYZIKÁLNÍ POLE
PHYSICAL FIELDS

C

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ
THE ENVIRONMENT AND HEALTH

 

C1  ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE
THE STATE OF HEALTH OF THE POPULATION

 

C2  CIZORODÉ LÁTKY V POTRAVNÍM ŘETĚZCI
FOREIGN SUBSTANCES IN THE FOOD CHAIN

D

NÁSTROJE POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
INSTRUMENTS OF ENVIRONMENTAL POLICY

 

D1  EKONOMICKÉ NÁSTROJE
ECONOMIC INSTRUMENTS

 

D2  VÝDAJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENTAL EXPENDITURES

 

D3  DOBROVOLNÉ NÁSTROJE
VOLUNTARY INSTRUMENTS

 

D4  POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EIA/SEA A INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ – IPPC
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT – EIA/SEA AND INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL – IPPC

 

D5  INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – IRZ
INTEGRATED POLLUTION REGISTER – IPR

E

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
SUPPLEMENTARY INFORMATION

 

E1  MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ INDIKÁTORŮ
INTERNATIONAL COMPARISON IN TERMS OF INDICATORS

 

E2  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
INTERNATIONAL COOPERATION

 

E3  VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENTAL EDUCATION, ENLIGHTENMENT AND PUBLIC AWARENESS

 

E4  NÁZORY A POSTOJE VEŘEJNOSTI
PUBLIC OPINION AND ATTITUDES

 

REJSTŘÍK POJMŮ
INDEX

 

PŘEHLED HLAVNÍCH ZKRATEK
LIST OF ABBREVIATIONS

 

SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A KARTOGRAMŮ
LIST OF TABLES AND FIGURES

 

Mapa krajů ČR, Mapa okresů ČR
Map of Czech Republic Regions, Map of Czech Republic Districts


 © 2007, MŽP