Skrýt nabídku

Aktuální téma:

Nová mapová aplikace CENIA

Na podnět Ministerstva životního prostředí CENIA realizuje projekt 1. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst – NIKM (2009-2012). Cílem je komplexní zajištění metodik pro vlastní inventarizaci, která bude druhou etapou (2013-2015). Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory 4.2. - Odstraňování starých ekologických zátěží).

Součástí první části projektu je příprava aplikací dálkového průzkumu Země pro vyhledávání doposud neevidovaných kontaminovaných míst, upřesňování lokalizací a získávání informací o místech již evidovaných (letecké snímky a družicová data jak v oboru multispektrálních tak hyperspektrálních dat). Z tohoto zadání vyplynul i úkol zpracování a využití historické ortofotomapy pro účely časového srovnání a získávání informací o kontaminovaných místech od veřejnosti a veřejné správy. Zpracování historické ortofotomapy z prvního celoplošného leteckého snímkování z 50. let 20. st. (a pro 3 testovací území projektu NIKM i z let 1937-1938) bylo součástí veřejné soutěže vyhlášené a uzavřené v roce 2009. Historické ortofotomapy a jejich analýza jsou v projektu NIKM součástí jednotné metodiky pro realizační fázi Národní inventarizace kontaminovaných míst (2013-2015).

Ortofotomapa je umístěna na http://kontaminace.cenia.cz. Mapová aplikace je dílem CENIA. Podklady – letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) Dobruška - zpracovala společnost GEODIS BRNO, spol. s r.o., která rovněž dodala i současnou ortofotomapu a podkladovou vrstvu datování snímků. Součástí aplikace jsou další tematické geografické a geoinformační vrstvy (datování snímků, barevná kompozice Landsat) zpracované CENIA. Byly použity podkladové snímky družice Landsat 7. Zdrojem těchto dat je Global Land Cover Facility, www.landcover.org.

uvodni strana
Obrázek 1. Úvodní strana http://kontaminace.cenia.cz.

Ohlašování potenciální kontaminace životního prostředí veřejností

Součástí připravované metodiky projektu NIKM je i sběr informací o kontaminovaných místech od veřejnosti a orgánů místní veřejné správy. Každý uživatel mapové aplikace má možnost oznámit místo s důvodným podezřením na kontaminaci životního prostředí (indikace dosud neznámé staré ekologické zátěže, staré nelegální skládky). V současné době je možno oznámení (souřadnice místa, stručný popis, případně fotografie) zaslat e-mailem na adresu kontaminace@cenia.cz. V další fázi bude uživatelům zpřístupněn webový formulář pro vkládání informací veřejností.

Funkční vybavení a obsah portálu

Mapová aplikace umožňuje rychlé postupné zvětšování nebo zmenšování obrazu, výběr území a odečet souřadnic bodu v systému S-JTSK. Základní mapové prezentace jsou volitelné pomocí tlačítek, přičemž lze stejnou konkrétní situaci prohlížet ve stejném zvětšení pouhým přepínáním tlačítek. V současné době jsou k dispozici čtyři podkladové mapové vrstvy:

  • 1) Černobílá historická ortofotomapa celého území České republiky s prostorovým rozlišením 50 cm.
  • 2) Současná barevná ortofotomapa celého území rovněž s prostorovým rozlišením 50 cm.
    Tlačítko Landsat zobrazí dvě další podkladové vrstvy pořízené z družice Landsat, mezi kterými je možné volit pomocí přepínače:
  • 3) Landsat ETM+ 635 (nepravé barvy). Zdrojem jsou data z družice Landsat 7 (USA) zobrazující území ČR v infračervené oblasti elektromagnetického spektra. Celé území ČR je zobrazeno v tzv. nepravých barvách, kdy je standardní barevný obraz (tvořený červenou, zelenou a modrou barevnou složkou) nahrazen trojicí obrazů z termálního, červeného viditelného a středního infračerveného spektrálního pásma. Výsledné barvy neodpovídají běžnému lidskému vnímání, ale díky tomu se zobrazí mnoho jevů, které nejsou běžně pozorovatelné. Prostorové rozlišení je 30 m.
  • 4) Landsat ETM+ 321 (pravé barvy). Zdrojem jsou data z družice Landsat 7 (USA) zobrazující území ČR v infračervené oblasti elektromagnetického spektra. Kompozice byla vytvořena proto, aby bylo možno porovnat infračervené zobrazení zemského povrchu s běžným lidským vnímáním. Je tvořena obrazy zemského povrchu v červeném, zeleném a modrém viditelném světle. Při podrobnějším zkoumání detailů obou barevných kombinací je patrné, že mnoho informací získaných v infračervené oblasti spektra nelze ve viditelném světle vůbec zaznamenat. Prostorové rozlišení je 30 m.

kombinace map

kombinace map

kombinace map
Obrázky 2., 3., 4. Ukázka využití: kombince leteckých ortofot a družicového snímku Landsat 7 - Buštěhradská halda.

Mapová aplikace obsahuje další podpůrné informace - překryvné vrstvy nad podkladovými daty:

  • popisy - názvy měst, obcí a katastrálních území a hranice krajů, obcí a katastrálních území;
  • roky snímkování - hranice souvislých území se stejnou dobou pořízení leteckých snímků s uvedením letopočtu;
  • evidovaná kontaminovaná místa - referenční body a názvy již evidovaných kontaminovaných míst (starých ekologických zátěží) - více viz SEKM – systém evidence kontaminovaných míst http://sekm.cenia.cz.

Podmínky užití

Data historické ortofotomapy jsou určena výhradně pro nekomerční využití, tj. pro osobní potřebu, užití ve veřejné správě a pro účely vzdělávání. Podmínkou užití dat je dodržení licenčních podmínek, včetně citování a uvedení copyrightu. Za komerční využití se nepovažuje poskytnutí historické ortofotomapy za účelem jednorázového zpracování dat pro potřebu veřejné správy soukromou firmou. Data historické ortofotomapy jsou poskytována bezplatně. Mohou být vyskladněna za nákladově kalkulovaný manipulační poplatek.

Perspektivní oblasti využití

Na závěr pilotního uživatelského testování proběhl v červnu 2010 workshop s odborným panelem k možnostem využití historických ortofot veřejnou správou, vědou a výzkumem a privátním sektorem. Výstupem bude určení dalších oblastí možného využívání a návrhy vhodných nástrojů mapové aplikace a nových mapových vrstev pro budoucí laické i profesionální používání.

Projektový tým NIKM:
RNDr. Zdeněk Suchánek, Ing. Jaroslav Řeřicha, Ing. Šárka Roušarová, Mgr. Jiří Kvapil, RNDr. Pavel Doubrava
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 8, 100 05 Praha 10, www.cenia.cz/nikm, nikm@cenia.cz, +420 267 225 288, +420 604 206 727