> Zlepšení sběru dat o nakládání s odpady (2009)

O projektu

Twinning light projekt „Improvement of Waste Treatment Data System in the Czech Republic (Gathering, Verification, Assessment)“ CZ06/IB/EN/07-TL, je zaměřený na „Zlepšení sběru dat o nakládání s odpady“. Partnerem CENIA v projektu je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zřízená Ministerstvem životního prostředí Slovenské republiky (MŽP SR). Projekt je financován z evropského programu Transition Facility, ve kterém je Česká republika příjemcem zahraniční pomoci.
Cílem projektu je zkvalitnění systému sběru dat v odpadovém hospodářství v České republice se zaměřením na sběr dat, jejich verifikaci a hodnocení. Projekt je zaměřen na přípravu a implementaci metodik pro nakládání s odpady, shromažďování, ověřování, hodnocení a realizace systému kontrol na ohlášené údaje.
Projekt bude realizován ve 26 týdenních blocích v období leden-červenec 2009, do projektu je zapojeno celkem 9 zaměstnanců CENIA a 8 expertů ze Slovenska. Na projektu spolupracují odborníci z Českého statistického úřadu, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a České inspekce životního prostředí. V rámci bloků budou probíhat plánované workshopy a individuální konzultace se slovenskými experty.

Aktivity projektu:
  • Analýza stávajícího systému sběru dat o nakládání s odpady
  • SWOT analýza stávajícího systému zaměřená na kritické body v procesu sběru, zpracování a verifikace dat
  • Návrh nového modelu pro sběr dat
  • Vytvoření metodik pro sběr, verifikaci a hodnocení dat
  • Seminář k metodice sběru dat
  • Seminář k metodice verifikace a kontrol dat
  • Seminář k metodice hodnocení dat
  • Seminář pro pracovníky podílející se na sběru dat na regionální úrovni
  • Vytvoření kontrolního systému pro ohlášená data

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10
Ing. Jiří Valta: jiri.valta@cenia.cz, 267 225 299

Související odkazy:
Informační systém odpadového hospodářství
Ministerstvo životního prostředí