Završení projektu ke zlepšení sběru dat o nakládání s odpady

Na základě výzvy ze sektoru „Životní prostředí“ proběhl mezi Českou a Slovenskou republikou „Twinning Light“ projekt s názvem Improvement of Waste Treatment Data System in the Czech Republic (Gathering, Verification, Assessment) – Zlepšení sběru dat o nakládání s odpady v České republice (sběr, verifikace a hodnocení).

Projekt byl oficiálně zahájen 21. ledna 2009. Twinningovým partnerem byla Slovenská agentura životního prostřed (SAŽP) a konečným příjemcem CENIA, česká informační agentura životního prostředí . Projekt byl financován prostřednictvím evropského programu Transition Facility.

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění systému sběru dat v odpadovém hospodářství České republiky se zaměřením na jejich sběr, verifikaci a hodnocení. Projekt byl zaměřen na přípravu metodik sběru dat a návrh systému kontroly ohlášených dat.

Jednotlivé aktivity pro dosažení těchto cílů proběhly v 26 týdenních blocích od ledna do července 2009, na kterých kromě hlavního zpracovatele SAŽP spolupracovali odborníci z Českého statistického úřadu, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, České inspekce životního prostředí a vybraných obecních úřadů.

Na základě výsledků aktivit, jejichž cílem bylo analyzovat současný systém sběru dat v České republice, se projekt zaměřil na nedostatky tohoto systému. Závěrečné výstupy projektu mohou mít vliv na změnu právních předpisů v oblasti nakládání s odpady a budou podporovat již připravované změny v rámci návrhu novely zákona o odpadech, která byla v době realizace projektu v legislativním schvalovacím procesu.

Projektové výstupy mohou také podpořit probíhající činnosti na budování Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a nového Centrálního informačního systému odpadového hospodářství (CISOH). Systém sběru dat se bude dále zlepšovat směrem k vyšší elektronizaci a minimalizaci lidské práce. Konečným cílem je vytvořit komplexní systém s jednoduchými interními procesy, který bude nutné upravit tak, aby splňoval požadavky na plnění ohlašovacích povinností a národní politiky životního prostředí.

Dlouholetá společná historie České a Slovenské republiky v oblasti odpadového hospodářství byla dobrým základem pro pochopení změn v legislativě a sběru dat příslušnými orgány, které mají přímý vliv na kvality údajů.

Významným výsledkem projektu bylo posílení vzájemné spolupráce twinningových partnerů, jakož i výměna informací a zkušeností v oblasti nakládání s odpady, zejména během setkání se zúčastněnými odborníky v oblasti odpadového hospodářství.

Kontakt:
Ing. Jiří Valta
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
jiri.valta@cenia.cz