Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Místní Agenda 21 > Zahraniční organizace k MA21

Zahraniční organizace k MA21

Světové organizace, které se zaměřují ve své činnosti na podporu udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 nebo poskytují na svých stránkách informace o těchto tématech.

Council of European Municipalities and Regions
CEMR (Council of European Municipalities and Regions, česky Rada evropských samospráv a regionů) je organizace založená na dvou základních principech:

  • Základem demokratického života ve všech státech je místní demokracie. CEMR sdružuje pouze taková místní a regionální zastupitelstva, jejichž členové byli zvoleni ve svobodných všeobecných volbách.
  • Zásadní roli v procesu sjednocování Evropy hrají místní zastupitelstva, vzhledem k tomu, že jsou úrovní správy nejbližší lidem.

Eurocities
Eurocities je asociace velkých evropských měst. V současné době ji tvoří 100 měst z 26 evropských zemí (Praha a Brno mají postavení přidružených členů). Hlavním cílem asociace je zlepšit kvalitu života městských obyvatel. Asociace se snaží prosazovat své zájmy v orgánech Evropské unie a působit na jednotlivé národní vlády. Jedním z úkolů je rovněž prohlubovat spojení mezi městy západní, střední a východní Evropy. Činnost je rozložena do jednotlivých komisí.

European Environmental Bureau (EEB)
EEB jen federativní nezisková organizace, která je ve spojení s radou Evropy, komisí Evropské unie, Evropským parlamentem, Ekonomickým a sociálním výborem Evropské unie, Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a mezinárodní komisí pro udržitelný rozvoj (CSD). Zahrnuje 134 členských organizací ve 25 zemích, neziskové organizace propagující environmentální témata a ochranu přírody.

Evropská unie
Z organizací a institucí, které prosazují principy udržitelného rozvoje a MA 21, je to na evropské úrovni především Evropská unie. Ta v rámci své ekopolitiky plně přijala principy udržitelného rozvoje, a proto při její realizaci zdůrazňuje nutnost zohlednit environmentální aspekty i při tvorbě politik ostatních resortů. Evropská unie je také institucí, která zdůrazňuje význam aktivní účasti občanů v rozhodovacích procesech.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Stránky oddělení pro udržitelný rozvoj Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství. FAO klíčový partner pro implementaci tří environmentálních konvencí - Konvence pro biodiverzitu OSN, Konvence OSN pro překonání desertifikace a rámcová Konvence pro změny klimatu OSN. Stránky obsahují přehled environmentálních konvencí a dohod.

Local Governments for Sustainability (ICLEI)
Local Governments for Sustainability (dále jen ICLEI) je asociace místních správ, která se věnuje prevenci a řešení místních, regionálních a globálních problémů prostřednictvím činnosti a akcí na lokální úrovni. Členy ICLEI je více než 450 měst, velkoměst, regionů a jejich asociací po celém světě. (více než 180 v Evropě) Česká republika je zde zastoupena městy Krnov a Vsetín.

Organization for Economic co-operation and development (OECD)
Mezinárodní organizace, jejíž cílem je pomáhat vládám řešit ekonomické a sociálními otázky i problémy vládnutí v podmínkách globalizované ekonomiky. OECD tvoří 30 členských států (mezi nimi je i Česká republika), které spolupracují s dalšími nečlenskými zeměmi, nevládními organizacemi a občanským sektorem. OECD vytváří statistické přehledy, zabývá se ekonomickými a sociálními problémy z hlediska makroekonomiky, obchodem, vzděláním, vývojem, vědou a inovacemi.

Sustainable Development International
Organizace pracuje v kooperaci s mezinárodními skupinami - zahrnující mezinárodní agentury jako například CSD, INIDO, UNEP, Světovou energetickou radu - World Energy Council (WEC), dále pak s investičními a bankovními autoritami a mezinárodní radou pro lokálním environmentální iniciativy (ICLEI). Spravuje za přispění těchto organizací databázi rozhodujících členů na lokální úrovni, regionální a národní úrovni jakož i reprezentanty rozvojových agentur, nezávislých organizací a mezinárodních pracovníků.

The Commission on Sustainable Development (CSD)
Jednou z nejvýznamnějších organizací s celosvětovou působností, která svojí činností přispívá k uplatňování Agendy 21 na místní úrovni, je Organizace spojených národů a její Komise pro udržitelný rozvoj (The Commission on Sustainable Development - CSD). Tato komise byla vytvořena v roce 1992. Jejím hlavním úkolem je monitorovat uplatňování dohod uzavřených na Summitu Země v roce 1992 a to na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.

Trvalo udržatelný rozvoj v Slovenskej republike
Stránky vytváří Regionálne Environmentálne Centrum pre strednú a východnú Európu, REC Slovensko. Obsahují informace o projektu Capacity 21 - Informačná kampaň o udržateľnom rozvoji v Slovenskej republike, Národní strategii UR v Slovenské republice a další dokumenty.

United Nations Environmental Program (UNEP)
UNEP byl založen v r. 1972 Valným shromážděním OSN na základě doporučení první mezinárodní konference o životním prostředí, jež se uskutečnila v r. 1972 ve Stockholmu. Posláním UNEPu je stimulovat a koordinovat akce na ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni a poskytovat podklady pro rozhodování příznivé životnímu prostředí. Po konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v r. 1992 v Rio de Janeiru se stal UNEP jednou z nejvýznamnějších organizací pomáhající prosazovat závěry konference a přijaté dokumenty, zejména Agendy 21 a mezinárodních úmluv.

World Federation of United Cities (WFUC)
Světová federace měst sdružuje více než 1400 představitelů měst. Aktivity jsou multidisciplinární témata, geografické obory atd.

World Watch institute
Worldwatch Institute sídlící ve Washingtonu je nestátním neziskovým výzkumným ústavem zaměřeným na interdisciplinární výzkum klíčových environmentálních, sociálních a ekonomických trendů. Je členěn do 4 sekcí: energie, ekonomie, příroda a společnost. Činnost se zaměřuje na přechod k environmentálně a sociálně udržitelné společnosti. Ústav vydává knižní publikace i časopis. Některé z výstupů jsou k dispozici na www stránkách této instituce.