Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Archiv konferencí a seminářů k MA21 v zahraničí

Archiv konferencí a seminářů k MA21 v zahraničí

Na začátku července 2004 proběhla v Praze mezinárodní konference - Udržitelný management města a využití krajiny - od evropského výzkumu k aplikaci na místní úrovni. Byla to mezinárodní konference pořádaná Evropskou komisí v Praze, spolupořadatelem byl Senát ČR. Na konferenci byly představeny výsledky výzkumu v oblasti udržitelného rozvoje, projekty financované Evropskou unií. Více na webu konference (v angličtině).

V červnu 1992 se v brazilském Rio de Janeiro sešli zástupci více než 170 zemí světa na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, tzv. Summitu Země (celkem se zúčastnilo přes 10.000 delegátů), aby řešili stále naléhavější problémy týkající se života na Zemi. Konference se stala významným mezníkem ve světové diplomacii i ve strategii globálního vývoje Země. Bylo konstatováno, že pro bezpečnější a prosperující budoucnost je potřeba řešit spojení zájmů životního prostředí a rozvoje a věnovat větší pozornost těmto aspektům. Představitelé zúčastněných zemí (včetně tehdejšího Československa) přijali několik významných dokumentů, které mají být vodítkem při naplňování principů udržitelného rozvoje v jednotlivých zemích, na všech úrovních veřejné správy a ve všech sektorech. Jsou to tyto dokumenty:

(představuje nejobsáhlejší soubor principů trvalé udržitelnosti)


Úmluva o biologické rozmanitosti

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti vstoupil v platnost v září 2003- komplexní návod globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.

Řada mezinárodních setkání se věnuje problematice udržitelného rozvoje, některá mají přímo za cíl kontrolu a podporu realizace závěrů z Ria v praxi. Jedním z takových významných setkání bylo, 19. zvláštní zasedání valného shromáždění OSN v červnu 1997 v New Yorku, Rio+5 nebo též Summit Země II, jehož cílem bylo zhodnotit pokrok v realizaci cílů a záměrů Agendy 21 dosažený 5 let po Summitu Země v Rio de Janeiru v roce 1992. Tento Summit potvrdil potřebu uplatnění Agendy 21 a přijal program pro pokračování implementace Agendy 21. Bylo také rozhodnuto o konání Summitu Země III - Konference OSN o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v září 2002.

- cílem bylo zhodnotit globální změny životního prostředí a lidské společnosti, které nastaly od roku 1992 v reakci na závěry Summitu Země v Rio de Janeiru. Příprava konference probíhala na třech úrovních: národní, regionální a mezinárodní.

Související dokumenty


Dokumenty přijaté Světovým summitem o udržitelném rozvoji v Johannesburgu 2002 - český překlad Ministerstva životního prostředí - překlad Johannesburské deklarace o udržitelném rozvoji, možnost stáhnutí Implementačního plánu (formát .zip). Přílohy obsahují: udržitelný rozvoj malých ostrovních rozvojových zemí, další regionální iniciativy, zdraví a udržitelný rozvoj, udržitelný rozvoj Afriky, ochrana a řízení základny přírodních zdrojů pro hospodářský a sociální rozvoj, udržitelný rozvoj v globalizujícím se světě.

Zpravodajství

Článek Ing. Miroslava Andrta o úloze mladých lidí při naplňování závěrů z Johannesburgu.

Zpráva CNN.com. Vyjednavači na Světovém summitu vyřešili hlavní sporné body dlouhodobého akčního plánu, který bude předložen ke schválení všem účastníkům. Dokument, který není právně závazný, se týká celé řady oblastí globálního rozměru včetně energie, čisté vody, zdraví, rozvoje a hygieny. Toto jsou hlavní body týkající se toho, co bylo - a nebylo - dosaženo, a to podle diplomatů, kteří poskytli informace agenturám Reuters a Associated Press - česky.

Organizace Greenpeace Greenpeace.org Greenpeace zveřejňují tzv. report cards na nichž uveřejňují pozitiva a negativa proběhnuvšího summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu - anglicky.

Odkazy

Earth Summit 2002 - Stránky takzvaného Fóra zúčastněných (Stakeholder Forum); mezinárodní, národní a regionální příprava, mezinárodní organizace, zasedání - anglicky.

The EU and the World Summit on Sustainable Development - stránky Evropské unie věnované summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu - anglicky.

I.C.L.E.I The International Council for Local Environmental Initiatives - Mezinárodní rada pro místní environmentální iniciativy. Informační kampaň I.C.L.E.I o summitu v Johannesburgu - dokumenty, komentáře - anglicky.

Nezávislá média o summitu v Johannesburgu - anglicky.

Světový summit - stránky nadace Heinricha Bolla (informace, dokumenty, deklarace, kalendář) - anglicky.

Stránky ekologické organizace Greenpeace zabývající se summitem v Johannesburgu - anglicky.

Letošní konference Young Agenda 21 byla již čtvrtá v pořadí a konala se ve dnech 5. - 9. května 2002 v norském Stavangeru. Sešlo se zde cca 600 dětí ve věku 10 - 13 let (výjimečně až 15 let, to byl případ i našich dětí) z 20 různých zemí z různých koutů světa. Young Agenda 21 je setkání, kde děti mohou prezentovat svá přání, myšlenky a doporučení směřující k tomu, aby bylo na světě více spravedlnosti a lepší životní prostředí. Každý druhý rok se scházejí děti z celého světa ve Stavangeru, aby se zabývaly environmentálními otázkami. Prezentují zde své projekty, kterým se doma dlouhodobě věnují.

Ve dnech 1. - 5. 10. 2002 se v polském městečku Suchá Beskidzka v blízkosti národního parku Babia Gora uskutečnilo mezinárodní pracovní zasedání zaměstnanců státní ochrany přírody, nevládních organizací, orgánů činných v rozhodovacím procesu a mnohých nezávislých odborníků na téma Turismus v horských oblastech.


Na programu Evropské rady bylo rozšiřování Evropské unie, zajištění ekonomického růstu v mezích udržitelnosti, krize na Středním východě a na Balkánu. Rada vybídla členské státy k vypracování národních strategií udržitelného rozvoje.


Ve dnech 5. a 6. listopadu 1999 se v Helsinkách konala konference „Udržitelnost 21: hledání cest transformace trhu zohledňující principy udržitelného rozvoje a jejich praktické uplatňování“ (Sustainability 21: Looking at how markets can be transformed to incorporate sustainable principles and practices). Konferenci pořádalo Evropské konzultační fórum pro otázky životního prostředí a udržitelný rozvoj (European Consultative Forum on the Environment and Sustainable Development).

Kampaň evropských udržitelných měst a obcí byla zahájena na konci první evropské konference udržitelných měst a obcí v dánském Aalborgu v květnu 1994. Do dnešního dne se ke kampani přihlásilo více než 1000 zástupců místních zastupitelstev. Jejich hlas reprezentuje více než 100 miliónů evropských obyvatel z 36. zemí. V článku naleznete informace ke konferencím Kampaně evropských udržitelných měst a obcí s odkazy na další zdroje.

Související dokumenty


Třetí panevropská konference se udála v německém městu Hannoveru mezi 9 - 12 únorem 2000. Zúčastnilo se jí téměř 2000 účastníků evropských zemí. Z konference v Hannoveru zazněl silný politický hlas vyzývající k podpoře Kampaně za trvale udržitelná města a obce. V půběhu Hannoverské konference podepsalo Aalborgskou Chartu 62 Evropských lokálních a regionálních autorit.

Hagským prohlášením skončila severozápadní Evropská konference Strategie pro udržitelná města. Setkání proběhlo v Hagu, Nizozemí 23-25 v červnu 1999. (Čtvrtá regionální konference v systému Evropských měst a obcí kampaně reprezentována severozápadní evropa). Na konferenci byla přijatá Strategie pro udržitelná města. Konference lokálních zastupitelů v Haagu a jiných návštěvníků ze severozápadní evropy byla finálním setkáním v sérii čtyř regionálních událostí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí. Kampaň poskytla klíčovou podporu pro výměnu zkušeností a praktických dovedností y procesů udržitelného rozvoje na lokální úrovni. Byla úvodníkem pro třetí panevropskou konferenci v Hannoveru 2000. Konferenci bylo přítomno 226 delegátů z 20 zemí.

Druhá Evropská konference udržitelných měst a obcí se konala v Lisabonu v říjnu 1996. Konference se zúčastnilo více než 1000 účastníků a její průběh plně podpořil Kampaň trvale udržitelných měst a obcí a dodal jí potřebnou rychlost a spád.Výsledkem této konference byl Lisabonský akční plán, který stanovil konkrétní kroky k naplnění principů Aalborgské Charty. Aalborgská charta a Lisabonský akční plán poskytli základní rámec nutný k podpoře lokálních a regionálních zastupitelstev v jejich snaze o udržitelný rozvoj.

První Evropská konference udržitelných měst a obcí, která se konala v Aalborgu v Dánsku od 24 května do 27 května 1994 byla spojená s přípravou a následnou podporou Aalborgské Charty. Na konci této první Evropské konference o udržitelných městech a obcích přijali účastníci Chartu evropských měst a obcí zaměřenou na trvalou udržitelnost tzv. Aalborgskou Chartu.
Chartu podepsalo nejprve 80 evropských zástupců měst a obcí a zavázalo se k jejímu naplnění. Každý evropský, lokální a regionální účastník, který k této Chartě přistoupil se automaticky stal účastníkem tzv. Evropské kampaně udržitelných měst a obcí. V rámci výzvy k podpoře charty bylo získáno přes 1650 hlasů lokálních i regionálních autorit (zastupitelé metropolitních oblastí, měst , obcí, zemí atd.). Chartu podepsali zástupci z 39 zemí evropy. S takovýmto počtem účastníků se Kampaň stala největší Evropskou iniciativou pro udržitelný rozvoj a lokální Agendu 21. Evropská kampaň za trvale udržitelná města a obce byla zahájena úspěšně.

Aalborg+10 V dánském Aalborgu se po deseti letech od vzniku Aalborgské charty konala 9.- 11. června 2004 konference o udržitelných městech. Za cíl si položila diskutovat o otázkách udtržitelného rozvoje v oblasti deseti klíčových témat (viz níže), předvést příklady dobré praxe a závěrem vytyčit směr pro příští léta. Na konferenci se sešlo téměř 1000 delegátů z 50 zemí. Výstupem se stal dokument "Aalborg Committments" Aalborgské závazky.

Tematické oblasti Aalborgských závazků:

  • 1. správa věcí veřejných (good governance)
  • 2. místní management vedoucí k udržitelnosti
  • 3. přírodní veřejné statky
  • 4. odpovědná spotřeba a volba životního stylu
  • 5. územní plánování
  • 6. lepší mobilita, menší silniční provoz
  • 7. místní akce pro zdraví
  • 8. živá a udržitelná místní ekonomika
  • 9. sociální rovnost a spravedlnost
  • 10. od globálního k lokálnímu

Přihláška a seznam dosavadních signatářů Aalborgských závazků jsou k dispozici na www.aalborgplus10.dk

Konference probíhala v polovině loňského roku v novém konferenčním a veletržním centru v přístavní čtvrti Malmö za účasti více než dvou set delegátů z celého světa. Jednání konference probíhalo v anglickém jazyce a bylo zaměřeno na výměnu zkušeností s uplatňováním principů udržitelného rozvoje v různých zemích.

Zasedání Komise pro udržitelný rozvoj (CSD) se koná každoročně v New Yorku. Jejím cílem je pravidelné zhodonocování postupu k udržitelnému rozvoji a naplňování závazků domluvených na konferenci v Rio de Janeiro v roce 1992.